Απολυτίκιον Αγίων Δώδεκα Αποστόλων.

Σύναξη των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων
Ἦχος γ´.
 Ἀπόστολοι Ἅγιοι, πρεσβεύσατε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ , ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.

Πηγή: Ορθόδοξος Λόγος

Απολυτίκιον Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.

Ἦχος δ’.
Οἱ τῶν Ἀποστόλων πρωτόθρονοι, καὶ τῆς Οἰκουμένης διδάσκαλοι, τῷ Δεσπότῃ τῶν ὅλων πρεσβεύσατε, εἰρήνην τῆ οἰκουμένῃ δωρήσασθαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.


Πηγή: Ορθόδοξος Λόγος

Ποιό είναι το κέρδος γνωρίζοντας πότε θα γίνει η συντέλεια;

«Για τους χρόνους όμως και τους καιρούς, αδελφοί, δεν έχετε ανάγκη να σας γράψουμε». Γιατί δεν είπε, ότι κανείς δεν γνωρίζει ; γιατί δεν είπε, ότι δεν έχει αποκαλυφθή, αλλά «δεν έχετε ανάγκη να σας γράψουμε»;
Διότι με εκείνο τον τρόπο θα τους στενοχωρούσε περισσότερο, λέγοντας όμως έτσι θα τους παρηγόρησε. Διότι το «δεν έχετε ανάγκη»…
δεν άφησε να ερευνούμε αυτό και σαν περιττό και σαν ασύμφορο. Γιατί ποιό είναι, ειπέ μου, το κέρδος; Ας υποθέσουμε ότι η συντέλεια γίνεται ύστερα από είκοσι χρόνια, ύστερα από τριάντα, ύστερα από εκατό∙ τί σχέση έχει αυτό για μας; Δεν είναι η συντέλεια του καθενός το τέλος της ζωής του; Γιατί ασχολείσαι και αγωνιάς για το κοινό τέλος όλων; αλλά εκείνο που παθαίνουμε σχετικά με τα άλλα, αυτά παθαίνουμε και στο ζήτημα αυτό.
Διότι, όπως ακριβώς στα άλλα, αφού εγκαταλείψουμε τα δικά μας πράγματα, φροντίζουμε τα κοινά λέγοντας ο τάδε είναι πόρνος, ο τάδε μοιχός, εκείνος έκλεψε, άλλος έκανε αδικία, κανένας όμως δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τα δικά του, αλλά φροντίζει περισσότερο για όλα, παρά για τα δικά του, έτσι και εδώ ∙ αφού παραμελήσαμε να φροντίζουμε ο καθένας για το δικό μας τέλος, θέλουμε να μάθουμε την κοινή κατάλυση όλων.
Τί κοινό λοιπόν έχεις με εκείνη; Εάν κάνης καλή χρήση αυτού του τέλους της ζωής σου, δεν θα πάθης κανένα κακό από εκείνο.
Ας υποθέσουμε ότι δεν είναι μακριά, ας υποθέσουμε ότι πλησιάζει∙ καμμία σχέσι δεν έχει αυτό με εμάς. Γι’ αυτό δεν το είπε ο Χριστός, επειδή δεν μας συνέφερε. Πώς, λέει, δεν μας συνέφερε; Αυτός ο οποίος και απέκρυψε αυτό, Αυτός γνωρίζει, γιατί δεν μας συνέφερε. Διότι άκουε Αυτόν που λέει στους αποστόλους∙ «Δεν είναι δικό σας έργο να γνωρίσετε τους χρόνους ή τους καιρούς, τους οποίους ο Πατέρας κράτησε στην αποκλειστική του εξουσία» ( Πραξ. 1, 7 ) .
Γιατί είσθε περίεργοι; λέει. Οι απόστολοι που ήταν κοντά στον απόστολο Πέτρο άκουσαν αυτά, επειδή ζητούσαν να μάθουν ανώτερα από τον εαυτό τους.
Άκουσε τον Παύλο που λέει∙ «διότι εσείς γνωρίζετε με ακρίβεια, ότι η ημέρα του Κυρίου, όπως ο κλέπτης μέσα στη νύκτα, έτσι έρχεται», όχι μόνο η κοινή για όλους, αλλά και η προσωπική του καθενός, διότι αυτή μιμείται εκείνη, αυτή είναι και συγγενής. Διότι αυτό, που εκείνη κάνει γενικά σε όλους, αυτή το κάνει ξεχωριστά για τον καθένα.
 «ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΟΣ ΑΜΒΩΝ Θ΄
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ»
ΑΓΙΟΝ ΌΡΟΣ

Πηγή: http://www.vimaorthodoxias.gr/

† Κυριακῇ 26 Ἰουνίου 2016 (A' Ματθαῖου) (τῶν Ἁγίων Πάντων).

Τῶν ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ Μαρτύρων σου, ὡς πορφύραν καὶ βύσσον τὰ αἵματα, ἡ Ἐκκλησία σου στολισαμένη, δι’ αὐτῶν βοᾷ σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, τῷ λαῷ σου τοὺς οἰκτιρμούς σου κατάπεμψον, εἰρήνην τῇ πολιτείᾳ σου δώρησαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.
Τὸ Εὐαγγέλιον
Ἐκ τοῦ κατά Ματθαῖον
Κεφ. ι' : 32-33, 37-38, ιθ' : 27-30
Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ Μαθηταῖς· Πᾶς ὅς τις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. Ὅς τις δ᾿ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. ῾Ο φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος. Καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος. Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος, εἶπεν αὐτῷ· Ἰδοὐ, ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι· τί ἄρα ἔσται ἡμῖν; ῾Ο δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι, ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ, ὅταν καθίσῃ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθίσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους, κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ ᾿Ισραήλ.
Καὶ πᾶς ὃς ἀφῆκεν οἰκίας, ἢ ἀδελφοὺς, ἢ ἀδελφὰς, ἢ πατέρα, ἢ μητέρα, ἢ γυναῖκα, ἢ τέκνα, ἢ ἀγροὺς, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου, ἑκατονταπλασίονα λήψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει. Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ ἔσχατοι, πρῶτοι.
Ὁ Ἀπόστολος
Πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ ᾽Ανάγνωσμα
Κεφ. ια' : 33-40, ιβ' : 1-2
Ἀδελφοί, οἳ ἅγιοι πάντες διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόματα λεόντων, ἔσβεσαν δύναμιν πυρός, ἔφυγον στόματα μαχαίρας, ἐνεδυναμώθησαν ἀπὸ ἀσθενείας, ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ, παρεμβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων· ἔλαβον γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τοὺς νεκροὺς αὐτῶν· ἄλλοι δὲ ἐτυμπανίσθησαν, οὐ προσδεξάμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν, ἵνα Κρείττονος ἀναστάσεως τύχωσιν· ἕτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν καὶ μαστίγων πεῖραν ἔλαβον, ἔτι δὲ δεσμῶν καὶ φυλακῆς· ἐλιθάσθησαν, ἐπρίσθησαν, ἐπειράσθησαν, ἐν φόνῳ μαχαίρας ἀπέθανον, περιῆλθον ἐν μηλωταῖς, ἐν αἰγείοις δέρμασιν, ὑστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, ὧν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσμος, ἐν ἐρημίαις πλανώμενοι καὶ ὄρεσι καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς. Καὶ οὗτοι πάντες μαρτυρηθέντες διὰ τῆς πίστεως οὐκ ἐκομίσαντο τὴν ἐπαγγελίαν, τοῦ Θεοῦ περὶ ἡμῶν κρεῖττόν τι προβλεψαμένου, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσι. Τοιγαροῦν καὶ ἡμεῖς, τοσοῦτον ἔχοντες περικείμενον ἡμῖν νέφος μαρτύρων, ὄγκον ἀποθέμενοι πάντα καὶ τὴν εὐπερίστατον ἁμαρτίαν, δι᾿ ὑπομονῆς τρέχωμεν τὸν προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα, ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν ᾿Ιησοῦν.
Εἰς τόν Ὄρθρον
Τὸ A΄ Ἑωθινόν Εὐαγγέλιον
Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον
Κεφ. κη' :16-20
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ,οἱ ἕνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, εἰς τὸ ὄρος οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς. Καὶ ἰδόντες αὐτὸν προσεκύνησαν αὐτῷ, οἱ δὲ ἐδίστασαν. Καὶ προσελθὼν ὁ ᾿Ιησοῦς, ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων· Ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς. Πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν· καὶ ἰδοὺ, ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας, ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. Ἀμήν.


Πηγή: http://inpantanassis.blogspot.gr/

Περί της γονυκλισίας του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας - "Αυτή η πράξη του περιποιεί τιμή".

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης
Με έκπληξη διάβασα σχόλια και κείμενα κάποιων οι οποίοι καταφέρονται εναντίον του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας και τον χλευάζουν διότι στον Εσπερινό της Γονυκλισίας στον Καθεδρικό ναό του Αγίου Μηνά στο Ηράκλειο γονάτισε.
Γιατί σας φαίνεται παράδοξο; Δεν γνωρίζετε την πρακτική της γονυκλισίας κατά την ανάγνωση των ευχών προς το Πανάγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής;
Ναι, και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, εάν είναι Ορθόδοξος Χριστιανός, γονατίζει μπροστά στο Πανάγιο Πνεύμα. Αυτή η πράξη του περιποιεί τιμή.
Το να χλευάζετε την θρησκευτική του πίστη δεν είναι λίγο ...ρατσιστικό; Ε; Τέλος, για να βάζουμε ορισμένα πράγματα στη θέση τους. Ισχυρίζονται μερικοί ότι ο Πρόεδρος λόγω του θεσμού που εκπροσωπεί δεν γονατίζει μπροστά σε κανένα. Σας απαντώ. Αν ο Κολοκοτρώνης που έδωσε το αίμα του για να έχουμε σήμερα ελεύθερο Κράτος γονάτιζε μπροστά στην Παναγία, τότε και ο εκάστοτε Αρχηγός αυτού του Κράτους θα γονατίζει μπροστά στο Χριστό και την Παναγία και θα χτυπά και το κεφάλι του στο πάτωμα... Το καταλάβατε; Διαβάστε: «Έκατσα που εσκαπέτισαν με τα μπαϊράκια τους απεκατέβηκα κάτω. Ήταν μιά εκκλησία εις τον δρόμον, η Παναγία στο Χρυσοβίτσι, και το καθησιό μου ήτο όπου έκλαιγα την Ελλάς… Σίμωσα, έδεσα το άλογό μου σ’ ένα δένδρο, μπήκα μέσα και γονάτισα. Παναγία μου είπα από τα βάθη της καρδιάς μου και τα μάτια μου δάκρυσαν. Παναγία μου βοήθησε και τούτη τη φορά τους Έλληνες να ψυχωθούν. Έκανα το Σταυρό μου, ασπάσθηκα την εικόνα της, βγήκα από το εκκλησάκι, πήδηξα στο άλογό μου και έφυγα...» 
Toυ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χονγκ Κόνγκ κ.Νεκταρίου
Πηγή: http://agios-dimitrios.blogspot.gr/

Όταν βλέπουμε τους συνανθρώπους μας να μην αγαπούν τον Θεό Υπάρχει ένα μυστικό.

Όταν βλέπουμε τους συνανθρώπους μας να μην αγαπούν τον Θεό, στενοχωρούμαστε. Με τη στενοχώρια δεν κάνουμε απολύτως τίποτα.
Ούτε και με τις υποδείξεις.
Ούτε αυτό είναι σωστό. Υπάρχει ένα μυστικό· αν το καταλάβουμε, θα βοηθήσομε.
Το μυστικό είναι η προσευχή μας, η αφοσίωσή μας στον Θεό, ώστε να ενεργήσει η χάρις Του. Εμείς, με την αγάπη μας, με τη λαχτάρα μας στην αγάπη του Θεού, θα προσελκύσουμε την χάρη, ώστε να περιλούσει τους άλλους, που είναι πλησίον μας, να τους ξυπνήσει, να τους διεγείρει προς το θείο έρωτα.
Ή, μάλλον, ο Θεός θα στείλει την αγάπη Του να τους ξυπνήσει όλους. Ό,τι εμείς δεν μπορούμε, θα το κάνει η χάρις Του. Με τις προσευχές μας θα κάνομε όλους άξιους της αγάπης του Θεού.
Να γνωρίζετε και το άλλο. Οι ψυχές οι πεπονημένες, οι ταλαιπωρημένες, που ταλαιπωρούνται από τα πάθη τους, αυτές κερδίζουν πολύ την αγάπη και την χάρι του Θεού. Κάτι τέτοιοι γίνονται άγιοι και πολλές φορές εμείς τους κατηγορούμε. Θυμηθείτε τον Απόστολο Παύλο, τι λέγει: «Ου δε επλεόνασεν η αμαρτία, υπερεπερίσσευσεν η χάρις».
Όταν το θυμάστε αυτό, θα αισθάνεσθε ότι αυτοί είναι πιο άξιοι κι από σας κι από μένα. Τους βλέπουμε αδύνατους, αλλά όταν ανοίξουν στον Θεό, γίνονται πλέον όλο αγάπη κι όλο θείο έρωτα.
Ενώ είχανε συνηθίσει αλλιώς, τη δύναμη της ψυχής τους τη δίδουν μετά όλη στον Χριστό και γίνονται φωτιά από αγάπη Χριστού. Έτσι λειτουργεί το θαύμα του Θεού μέσα σε τέτοιες ψυχές, που λέμε «πεταμένες».
Να μην αποθαρρυνόμαστε, ούτε να βιαζόμαστε, ούτε να κρίνομε από πράγματα επιφανειακά κι εξωτερικά. Αν, για παράδειγμα, βλέπετε μια γυναίκα γυμνή ή άσεμνα ντυμένη, να μη μένετε στο εξωτερικό, αλλά μπαίνετε στο βάθος, στη ψυχή της.
Ίσως είναι πολύ καλή ψυχή κι έχει υπαρξιακές αναζητήσεις, που τις εκδηλώνει με την έξαλλη εμφάνιση. Έχει μέσα της δυναμισμό, έχει τη δύναμη της προβολής, θέλει να ελκύσει τα βλέμματα των άλλων. Από άγνοια, όμως, έχει διαστρέψει τα πράγματα. Σκεφθείτε αυτή να γνωρίσει τον Χριστό. Θα πιστέψει, κι όλη αυτή την ορμή θα την στρέψει στον Χριστό. Θα κάνει το παν, για να ελκύσει την χάρι του Θεού. Θα γίνει αγία.
Είναι ένα είδος προβολής του εαυτού μας να επιμένουμε να γίνουν οι άλλοι καλοί. Στην πραγματικότητα, θέλομε εμείς να γίνομε καλοί κι επειδή δεν μπορούμε, το απαιτούμε απ’ τους άλλους κι επιμένομε σ’ αυτό. Κι ενώ όλα διορθώνονται με την προσευχή, εμείς πολλές φορές στενοχωρούμεθα κι αγανακτούμε και κατακρίνουμε.
Πολλές φορές με την αγωνία μας και τους φόβους μας και την άσχημη ψυχική μας κατάσταση, χωρίς να το θέλουμε και χωρίς να το καταλαβαίνουμε, κάνουμε κακό στον άλλον, έστω κι αν τον αγαπάμε πάρα πολύ, όπως, παραδείγματος χάριν, η μάνα το παιδί της.
Η μάνα μεταδίδει στο παιδί όλο το άγχος της για τη ζωή του, για την υγεία του, για την πρόοδό του, έστω κι αν δεν του μιλάει, έστω κι αν δεν εκδηλώνει αυτό που έχει μέσα της. Αυτή η αγάπη, η φυσική αγάπη δηλαδή, μπορεί κάποτε να βλάψει, δεν συμβαίνει, όμως, το ίδιο με την αγάπη του Χριστού, που συνδυάζεται με την προσευχή και με την αγιότητα του βίου. Η αγάπη αυτή κάνει άγιο τον άνθρωπο, τον ειρηνεύει, διότι αγάπη είναι ο Θεός.
Η αγάπη να είναι μόνον εν Χριστώ. Για να ωφελήσεις τους άλλους, πρέπει να ζεις μέσα στην αγάπη του Θεού, αλλιώς δεν μπορείς να ωφελήσεις τον συνάνθρωπό σου. Δεν πρέπει να βιάζεις τον άλλο. Θα έλθει η ώρα του, θα έλθει η στιγμή, αρκεί να προσεύχεσαι γι’ αυτόν.

Με τη σιωπή, την ανοχή και κυρίως την προσευχή ωφελούμε τον άλλον μυστικά. Η χάρις του Θεού καθαρίζει τον ορίζοντα του νου του και τον βεβαιώνει για την αγάπη Του. Εδώ είναι το λεπτό σημείο. Άμα δεχθεί ότι ο Θεός είναι αγάπη, τότε ένα άπλετο φως θα έλθει πάνω του, που δεν το έχει δει ποτέ. Θα βρει έτσι τη σωτηρία.
«ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ»- ΑΓΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ

Πηγή: http://proskynitis.blogspot.gr/

“Να νιώσουμε την προσευχή ως ανάγκη”.

Άγιος προσευχόμενος, Μικρογραφία από το Μηνολογίο τοῦ Βασιλείου Β΄.
– Γέροντα, δὲν ἔχω μεγάλη πίστη καὶ νιώθω ἀδύναμη.
– Ξέρεις τί νὰ κάνης; Νὰ κρεμασθῆς ἀπὸ τὸν Θεό, ὅπως κρεμιέται τὸ παιδάκι ἀπὸ τὸν λαιμὸ τοῦ πατέρα του, καὶ νὰ Τὸν σφίξης ἔτσι ποὺ νὰ μὴν μπορῆ νὰ σὲ ἀπομακρύνη ἀπὸ κοντά Του. Τότε θὰ νιώσης σιγουριὰ καὶ δύναμη.
– Νιώθω, Γέροντα, τὴν ἀνάγκη νὰ ἀκουμπήσω στὸν Θεό, ἀλλὰ δυσκολεύομαι.
– Νὰ σηκώνης τὰ χέρια σου ψηλά· ἔτσι σιγά-σιγὰ θὰ μεγαλώσουν καὶ θὰ πιασθῆς ἀπὸ τὸν Θεό.
– Γέροντα, ὅταν δὲν ἔχω πολὺ χρόνο καὶ βιάζωμαι στὴνπροσευχή, μήπως κλέβω τὸν χρόνο ποὺ πρέπει νὰ δώσω στὸν Χριστό;
– Ὁ Χριστὸς ἔχει πολλά· ὅσα καὶ νὰ κλέψης, δὲν ἔχειἀνάγκη· ἐσὺ ὅμως δὲν βοηθιέσαι. Δὲν ἔχει ἀνάγκη ὁ Χριστὸς ἀπὸ τὴν προσευχή μας, ἀλλὰ ἐμεῖς ἔχουμε ἀνάγκη ἀπὸ τὴν βοήθειά Του.
Προσευχόμαστε, γιατὶ ἔτσι ἐπικοινωνοῦμε μὲ τὸν Θεὸ ποὺ μᾶς δημιούργησε. Ἂν δὲν τὸ κάνουμε, θὰ πέσουμε στὰ χέρια τοῦ διαβόλου, καὶ τότε ἀλλοίμονό μας! Εἶδες, τί λέει ὁ Ἀββᾶς Ἰσαάκ; «Δὲν θὰ μᾶς ζητήση λόγο ὁ Θεὸς γιατί δὲν κάναμε προσευχή, ἀλλὰ γιατί δὲν εἴχαμε ἐπικοινωνία μαζί Του, καὶ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο δώσαμε δικαιώματα στὸν διάβολο καὶ μᾶς ταλαιπώρησε».
– Γέροντα, πῶς θὰ ἀγαπήσω τὴν προσευχή;
– Νὰ νιώσης τὴν προσευχὴ ὡς ἀνάγκη. Ὅπως τὸ σῶμα, γιὰ νὰ ζήση, χρειάζεται τροφή, ἔτσι καὶ ἡ ψυχή, γιὰ νὰ ζήση, πρέπει νὰ τραφῆ. Ἂν δὲν τραφῆ, ἀποδυναμώνεται κι ἔρχεται ὁ πνευματικὸς θάνατος.
– Γέροντα, τί μᾶς δυσκολεύει στὴν προσευχή;
– Δυσκολευόμαστε, μόνον ὅταν δὲν αἰσθανώμαστε τὴν προσευχὴ ὡς ἀνάγκη. Ὅποιος δὲν μπῆ στὸ νόημα τῆς προσευχῆς, γιὰ νὰ τὴν αἰσθανθῆ ὡς ἀνάγκη, τὴν θεωρεῖ ἀγγαρεία καὶ μοιάζει μὲ τὸ ἀνόητο παιδάκι ποὺ ἀποστρέφεται τὸν μαστὸ τῆς μητέρας του καὶ ὅλη τὴν γλυκειά της στοργή, καὶ ἔτσι εἶναι ἀρρωστιάρικο καὶ κακορρίζικο.
– Πῶς θὰ νιώσουμε, Γέροντα, τὴν προσευχὴ ὡς ἀνάγκη;
– Ἔπρεπε νὰ εἴχατε πάει στὸν πόλεμο, γιὰ νὰ μποροῦμε νὰ συνεννοηθοῦμε! Στὸν στρατό, ἐν καιρῷ πολέμου, ὅταν ἤμασταν σὲ συνεχῆ ἐπαφὴ καὶ «ἐν διαρκεῖ ἀκροάσει» μὲ τὸ Κέντρο, εἴχαμε περισσότερη σιγουριά. Ὅταν ἐπικοινωνούσαμε κάθε δυὸ ὧρες, νιώθαμε μία ἀνασφάλεια. Ὅταν ἐπικοινωνούσαμε μόνο δυὸ φορὲς τὴν ἡμέρα, πρωὶ καὶ βράδυ, τότε νιώθαμε ξεκρέμαστοι. Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τὴν προσευχή. Ὅσο περισσότερο προσεύχεται κανείς, τόσο περισσότερη πνευματικὴ σιγουριὰ νιώθει. Εἶναι ἀσφάλεια ἡ προσευχή.
Ἂν βρισκώμαστε σὲ συνεχῆ ἐπαφὴ καὶ «ἐν διαρκεῖἀκροάσει» μὲ τὸν Θεό, θὰ προλαβαίνουμε κάθε κακό. Μιὰ φορὰ μέσα σὲ ἕνα λεωφορεῖο ἦταν ἕνας μοναχὸς ποὺπροσευχόταν μὲ κλειστὰ μάτια καὶ οἱ ἄλλοι νόμιζαν ὅτι κοιμᾶται. Κάποια στιγμὴ ἕνα φορτηγὸ ποὺ ἐρχόταν ἀπὸ τὴν ἀντίθετη κατεύθυνση χτύπησε πάνω σὲ μιὰ κολόνα τῆς ΔΕΗ καὶ τὰ αὐτοκίνητα ποὺ ἔρχονταν ἀπὸ τὸ ἕνα καὶ ἀπὸ τὸ ἄλλο ρεῦμα συγκρούστηκαν μεταξύ τους καὶ ἔπαθαν μεγάλη ζημιά. Τὸ λεωφορεῖο ὅμως βρέθηκε λίγα μέτρα ἔξω ἀπὸ τὸν δρόμο, σὰν νὰ τὸ πῆρε ἕνα ἀόρατο χέρι, καὶ κανένας ἀπὸ τοὺς ἐπιβάτες δὲν ἔπαθε τίποτε. Ἡ προσευχὴ τοῦ μοναχοῦ τοὺς ἔσωσε.
– Γέροντα, συχνὰ λαϊκοὶ ρωτοῦν πῶς θὰ συνηθίσουν νὰ προσεύχωνται.
– Κοίταξε, παλιά, μερικοὶ ποὺ ξεκινοῦσαν γιὰ τὸν Μοναχισμὸ καὶ εἶχαν σκληρὸ χαρακτήρα, πήγαιναν καὶ ἀσκήτευαν σὲ ἀπόκρημνα βράχια, μέσα σὲ σπηλιές, σὲ τάφους εἰδωλολατρῶν ἢ σὲ κατοικητήρια δαιμόνων. Ἐκεῖ διέτρεχαν ἕνα σωρὸ κινδύνους – ἔτρεμαν μήπως ξεκοπῆ ὁ βράχος, μούγκριζαν οἱ δαίμονες κ.λπ. – καὶ ὁφόβος τοὺς ἀνάγκαζε νὰ φωνάζουν συνέχεια: «Χριστέ μου. Παναγία μου». Ἔτσι τοὺς ἔμενε ἡ καλὴ συνήθεια τῆς ἀδιάλειπτης προσευχῆς. Σήμερα, μὲ τὰ ξενύχτια, τὰ ναρκωτικὰ κ.λπ. πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ὁδηγοῦν δὲν ἐλέγχουν τὸν ἑαυτό τους. Ὁπότε ξεκινάει κάποιος νὰ πάη στὴν δουλειά του καὶ δὲν ξέρει ἂν θὰ γυρίση ζωντανὸς στὸ σπίτι του ἢ θὰ βρεθῆ σακατεμένος σὲ κανένα νοσοκομεῖο. Αὐτὸ δὲν τὸν ἀναγκάζει νὰ λέη συνέχεια: «Χριστέ μου, Παναγία μου»;
Ἂν οἱ λαϊκοὶ ἀξιοποιοῦσαν τοὺς κινδύνους ποὺ διατρέχουν, θὰ μᾶς εἶχαν ξεπεράσει ἐμᾶς τοὺς μοναχοὺς στὴν προσευχὴ καὶ θὰ ἀπέφευγαν καὶ τοὺς κινδύνους.
Ἦρθε κάποιος στὸ Καλύβι πολὺ στενοχωρημένος, γιατὶ ἀπὸ ἀπροσεξία χτύπησε μὲ τὸ αὐτοκίνητό του ἕνα παιδάκι. «Εἶμαι ἔνοχος», ἔλεγε. «Προσευχόσουν ἐκείνη τὴν ὥρα;», τὸν ρώτησα. «Ὄχι», μοῦ εἶπε. «Δὲν εἶσαι τόσο ἔνοχος ποὺ χτύπησες τὸ παιδί, τοῦ εἶπα, ὅσο εἶσαι ἔνοχος, ἐπειδὴ δὲν προσευχόσουν».
Καὶ τοῦ ἀνέφερα ἕνα ἄλλο περιστατικὸ ποὺ εἶχα ὑπ’ ὄψιν μου: Εἶχα γνωρίσει ἕναν ὑπάλληλο ποὺ εἶχε φθάσει σὲ μεγάλα μέτρα ἀρετῆς. Ἔλεγε τὴν εὐχὴ συνέχεια, καὶ στὴν δουλειά του καὶ στὸν δρόμο, καὶ παντοῦ. Ἡ προσευχή του εἶχε γίνει αὐτενέργητη καὶ ἀπὸ τὰ μάτια του ἔτρεχαν δάκρυα δοξολογίας καὶ ἀγαλλιάσεως. Ἐκεῖ ποὺ ἐργαζόταν στὸ γραφεῖο του, ἔβρεχε τὰ χαρτιὰ μὲ δάκρυα. Γι’ αὐτὸ σκεφτόταν νὰ φύγη ἀπὸ τὴν δουλειά του μὲ μειωμένη σύνταξη, καὶ ἦρθε στὸ Καλύβι νὰ μὲ ρωτήση τί νὰ κάνη. «Μὴ φεύγης, τοῦ εἶπα, καί, ὅταν σὲ ρωτοῦν οἱ συνάδελφοί σου γιατί κλαῖς, νὰ λές: «Θυμήθηκα τὸν μακαρίτη τὸν πατέρα μου»». Μιὰ μέρα λοιπόν, ἐνῷ ὁδηγοῦσε, πετάχτηκε ξαφνικὰ μπροστά του ἕνα παιδάκι. Τὸ πέταξε πέρα σὰν σβούρα, ἀλλὰ τὸ παιδὶ δὲν ἔπαθε τίποτε. Φύλαξε ὁ Θεός, γιατὶ ἐκείνη τὴν ὥρα ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς προσευχόταν.

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΛΟΓΟΙ ς΄, ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ,
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ»,
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 2012, σσ. 27-30.

Πηγή: http://tribonio.blogspot.gr/

Πώς να κάνετε νοερά προσευχή αδιαλείπτως;

Η πράξη της νοεράς προσευχής είναι να βιάσεις τον εαυτόν σου να λέγεις συνεχώς την ευχή με το στόμα αδιαλείπτως.
Στην αρχή γρήγορα, να μην προφθάνει ο νους να σχηματίζει λογισμό μετεωρισμού.
Να προσέχεις μόνο στα λόγια: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με».
Όταν αυτό πολυχρονίσει, το συνηθίζει ο νους και το λέγει και γλυκαίνεσαι ωσάν να έχεις μέλι στο στόμα σου και θέλεις να το λέγεις. Αν το αφήσεις στενοχωρείσαι πολύ.
Όταν το συνηθίσει ο νους και χορτάσει -το μάθει καλά- τότε το στέλνει στην καρδιά…
Επειδή ο νους είναι ο τροφοδότης της ψυχής και μεταφέρει στην καρδιά οτιδήποτε φαντασθεί.
Όταν ο ευχόμενος κρατεί τον νου του να μη φαντάζεται τίποτε, αλλά να προσέχει μόνο τα λόγια της ευχής…
τότε αναπνέοντας ελαφρά με κάποια βία και θέληση δική του τον κατεβάζει στην καρδιά, και τον κρατεί μέσα και λέγει με ρυθμό την ευχή, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με» …
Αν θέλεις να βρεις τον Θεό δια της «ευχής» δεν θα σταματάς ποτέ αυτήν την εργασία.
Όρθιος, καθήμενος, βαδίζοντας δεν θα μένεις χωρίς την ευχή.
Να μη βγαίνει πνοή χωρίς την ευχή για να εφαρμόζεται ο λόγος του Παύλου «αδιαλείπτως προσεύχεσθε, εν παντί ευχαριστείτε».
Εάν μπορέσεις να λέγεις την «ευχή» εκφώνως και συνέχεια, σε δύο-τρεις μήνες πιστεύω την συνηθίζεις και μετά πλησιάζει η Θεία Χάρις και σε ξεκουράζει…
Αρκεί να μη σταματήσεις να την λέγεις με το στόμα, χωρίς διακοπή.
Όταν την παραλάβει ο νους τότε θα ξεκουρασθείς με την γλώσσα να την λέγεις.
Όλη η βία είναι στην αρχή, έως ότου γίνει συνήθεια.
Κατόπιν θα την έχεις σ” όλα τα χρόνια της ζωής σου.
Μόνο κτύπα ευθέως την θύρα του θείου ελέους και πάντως ο Χριστός μας θα σου ανοίξει, εάν επιμένεις.
Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής

Πηγή: http://www.diakonima.gr/

ΜΗ ΛΕΣ ΕΜΕΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ Μ’ ΑΓΑΠΑ.

Κανείς δέν δικαιοῦται νά λέει ἐμένα κανείς δέν μ’ ἀγαπᾶ. Ἀκόμη κι ἄν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι σέ προδώσουν ὁ Χριστός σ’ ἀγαπᾶ. Ἀκόμη κι ὅταν ἐσύ ὁ ἴδιος σιχαίνεσαι τόν ἑαυτό σου, ὁ Χριστός σ’ ἀγαπᾶ.
Δέν μπορεῖ νά κάνει ἀλλοιῶς, ἀφοῦ εἶναι ἀγάπη. Ζητάει μόνο νά τόν δεχθεῖς. Τόν διώχνεις καί δέν φεύγει. Τόν κλείνεις ἔξω ἀπό τήν πόρτα κι ὅταν μετά ἀπό ὦρες ξανανοίγεις εἶναι ἐκεῖ καί σέ περιμένει.
Κατά τόν Ἅγιο Ἰωάννη Χρυσόστομο: “Ἐγώ πατήρ, ἐγώ ἀδελφός, έγώ νυμφίος, ἐγώ οικία, ἐγώ τροφεύς, ἐγώ ρίζα, ἐγώ θεμέλιος. Πᾶν ὅπερ ἄν θέλης ἐγώ. Μηδενός ἐν χρεία καταστής. Ἐγώ καί δουλεύσω. Ἦλθον γάρ διακονήσαι, οὐ διακονηθῆναι. Ἐγώ καί φίλος καί ξένος καί κεφαλή καί ἀδελφός καί ἀδελφή καί μήτηρ. Πάντα ἐγώ. Μόνον οἰκείως ἔχε πρός ἐμέ. Ἐγώ πένης διά σέ καἰ ἀλήτης διά σέ, ἐπί σταυροῦ διά σέ, ἐπί τάφου διά σέ, ἄνω ὑπέρ σοῦ ἐντυγχάνω τῶ Πατρί. Κάτω ὑπέρ σοῦ πρεσβευτής παραγέγονα παρά τοῦ Πατρός. Πάντα μοι σύ καί ἀδελφός καί συγκληρονόμος καί φίλος καί μέλος. Τί πλέον θέλεις;”
Κατά τὀν Ἀπόστολο Παῦλο: «μέλη ἐσμέν τοῦ σώματος αὐτοῦ, ἐκ τῆς σαρκός αὐτοῦ καί ἐκ τῶν ὀστέων αὐτοῦ»(Ἐφ. 5,30). Ἄς σπεύσουμε νά ἑνωθοῦμε μαζί του γιά πάντα μέσω τῆς μετάνοιας, τῆς ταπείνωσης, τῆς ὑπομονῆς, διά μέσου τῶν θλίψεων, διά τῶν μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας.
Ὁ Χριστός εἶναι «τά πάντα ἐν πᾶσι».
Γέροντος Δωροθέου, ἱερομονάχου.

Πηγή: http://nefthalim.blogspot.com/

Γιατί γονατίζουμε τρεις φορές στον Εσπερινό της Πεντηκοστής (Αγίου Πνεύματος);

 «Θεέ μου…Είμαι πεσμένος… Σήκωσέ με. Ανάστησέ με. Σώσε με!…»
 Κατά την «έσχατη» και «μεγάλη» και «σωτήρια» ημέρα της Πεντηκοστής, κατά την οποία μας αποκαλύφθηκε και προσκυνούμε και δοξάζουμε το μέγα μυστήριο της Αγίας και Ομοουσίου και Ζωοποιού και Αδιαιρέτου και Ασυγχύτου Τριάδας, του Ενός και Μοναδικού Θεού του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμέσως μετά την πανηγυρική Θεία Λειτουργία, τελούμε τον «Εσπερινό της Γονυκλισίας», κατά τον οποίο ψάλλουμε ύμνους αφιερωμένους κατ’ εξοχήν στο Πανάγιο Πνεύμα, το τρίτο Πρόσωπο της Τρισηλίου Θεότητας, που είναι «φως και ζωή και ζώσα πηγή νοερά. Πνεύμα σοφίας, Πνεύμα συνέσεως, αγαθόν, ευθές, νοερόν, ηγεμονεύον, καθαίρον τα πταίσματα, Θεός και θεοποιούν, πυρ εκ πυρός προϊόν, λαλούν, ενεργούν, διαιρούν τα χαρίσματα».
Αμέσως μετά την «Είσοδο» του Εσπερινού, κι αφού ψαλεί το «Φως ιλαρόν» και το πανηγυρικό Μέγα Προκείμενο «Τίς Θεός Μέγας ως ο Θεός ημών; Συ ει ο Θεός, ο ποιών θαυμάσια μόνος!» σε ήχο βαρύ, μεγαλόπρεπο, αντάξιο του νοήματος και του μηνύματός του, ο Διάκονος μας καλεί, κλήρο και λαό, να γονατίσουμε και ν’ απευθύνουμε στο Θεό γονυπετείς λόγο ικεσίας:
Από τη λαμπροχαρμόσυνη αγία ημέρα του Πάσχα μέχρι και σήμερα, η γονυκλισία ήταν απαγορευμένη. Σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνες, και για να υπογραμμίζεται το χαρούμενο και σωτήριο μήνυμα των αναστάσιμων βιωμάτων της Εκκλησίας, η προσευχή των Ορθοδόξων γίνεται«ορθοστάδην». Σε όρθια δηλαδή στάση, και όχι με γονυκλισία. Όμως την ώρα τούτη το «ορθοστάδην» παραμερίζεται, όχι μόνο για να χαιρετίσουμε θεοπρεπώς το Πανάγιο Πνεύμα, «δι’ ου Πατήρ γνωρίζεται και Υιός δοξάζεται, και παρά πάντων γινώσκεται μία δύναμις, μία σύνταξις, μία προσκύνησις τής Αγίας Τριάδος», μα και για να πούμε κατά πως ταιριάζει σε παραστρατημένους, όπως είμαστε όλοι μας, χωρίς εξαίρεση, το «ημάρτομεν!», και να ζητήσουμε το έλεος του Θεού, την άφεση, την κάθαρση, τη συγγνώμη.«Έτι και έτι, κλίναντες τα γόνατα, του Κυρίου δεηθώμεν».
Τη γονυκλισία την ονομάζει ο λαός μας και «μετάνοια». Γιατί η στάση του μετανοούντος είναι το «κλίνειν τα γόνατα». Κάτω τα γόνατα, κάτω και το πρόσωπο.

Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν.

.
Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ πανσόφους τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας, καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, καὶ δι' αὐτῶν τὴν οἰκουμένην σαγηνεύσας, φιλάνθρωπε, δόξα σοι.
Γέροντας Εφραίμ Αριζονας - Ευλογητός εί, Χριστέ ο Θεός - Απολυτίκιον της Πεντηκοστής

ΤΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΤΩΝ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει καθορίσει δύο Σάββατα, τα οποία αφιερώνει στους κεκοιμημένους της. Είναι τα μεγάλα Ψυχοσάββατα, το ένα πριν από την Κυριακή της Απόκρεω και το άλλο πριν από την Κυριακή της Πεντηκοστής. Για την ιστορία και μόνο ας γνωρίζουμε ότι η καθιέρωση του Σαββάτου προ των Απόκρεω ως Ψυχοσαββάτου, έγινε μαλλον και αυτό κατ᾿ απομίμησιν του Σαββάτου προ της Πεντηκοστής, που ήταν και το μόνο που υπήρχε αρχικά.
Αυτές τις μέρες η Ορθόδοξη Εκκλησία τελεί την από κοινού µνηµόνευση όλων των απ’ αιώνος κεκοιµηµένων.Το Σάββατο πρό της Πεντηκοστής όμως έχει µία ειδική σηµασία για τη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, µε τον αναµνηστικό της χαρακτήρα,επειδή ειναι σε στενό δεσµό µε την εορτή της καθόδου του Αγίου Πνεύµατος, αφού και οι κεκοιµηµένοι αισθάνονται την ανάγκη της κοινωνίας µε το Χριστό και µε ολόκληρη την Εκκλησία. Αυτό βέβαια µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τη βοήθεια του Αγίου Πνεύµατος, που κάνει το Χριστό παρόντα στην Εκκλησία.
Το Σάββατο επιλέχτηκε ως εβδοµαδιαία ηµέρα της µνηµόνευσης των κεκοιµηµένων ακόµη από την χριστιανική αρχαιότητα. Αυτή την ηµέρα η Εκκλησία ενθυµείται και τιµά τους µάρτυρες, τους οµολογητές, µνηµονευοντας «τους αγίους, ενδόξους και πανευφήµους αποστόλους, τους αγίους, ενδόξους και καλλινίκους µάρτυρες, τους οσίους και θεοφόρους πατέρες ηµων» , αλλά και τους «εν ορθή τη πίστη κεκοιµηµένους».
Αργότερα µε το ίδιο σκεπτικό, δηλαδή ως σηµείο σεβασµού προς την ηµέρα της ανάπαυσης και γνωστό όντως ότι οι κεκοιµηµένοι αναπαύονται σε σχέση µε όλα τα επίγεια πράγµατα, οι Άγιοι Πατέρες όρισαν το Σάββατο ως ηµέρα µνηµόνευσης αυτών που ολοκλήρωσαν την επίγεια ζωή τους:
«Ἐν Σαββάτῳ δὲ ἀεὶ τὴν των ψυχών µνείαν ποιούµεθα, ὅτι τὸ Σάββατον, κατάπαυσιν σηµαίνει Ἑβραϊστί καὶ των τεθνεώτων τοίνυν ως των βιωτικων καὶ των λοιπών ἁπάντων καταπαυσαµένων κἂν τῇ καταπαυσίµῳ των ἡµερών, τὰς υπὲρ αυτών δεήσεις ποιούµεθα, ὃ δὴ καὶ ἐπὶ πᾶν κεκράτηται γίνεσθαι Σάββατον».(Συναξάριο Ψυχοσαββάτου Απόκρεω).
Παρότι κάθε Σάββατο τελούνται ακολουθίες για τους κεκοιµηµένους, η Εκκλησία κανόνισε ειδικές μέρες του εκκλησιαστικού έτους στις οποίες τελείται ειδικά η µνηµόνευση των απ’ αιώνος κεκοιµηµένων και τις τοποθέτησε στο πλαίσιο του κινητού λειτουργικού κύκλου. Αυτές οι ηµέρες είναι το Ψυχοσάββατο της Απόκρεω, την περίοδο του Τριωδίου, και το Ψυχοσάββατο της Πεντηκοστής, την περίοδο του Πεντηκοσταρίου, έχοντας τα δύο Σάββατα ένα στενό δεσµό µεταξύ τους.
Σχετικά µε το Ψυχοσάββατο της Απόκρεω, ο χριστιανός «προτού να ταυτιστεί µε τον Αδάµ, ώστε να παρασύρει στην κίνηση της µεταπτώσεως του ολόκληρη την ανθρώπινη φύση, πρέπει να προενεργεί αυτή τη διάβαση από την υπόσταση στη φύση διά«της λειτουργικής µνήµης», συνοψίζοντας, σε µίαµέρα, το αµέτρητο πλήθος των πιστών που µε την ύπαρξή τους έχουν σηµαδέψει την πορεία του χρόνου».(Μακάριος Σιμωνοπετρίτης-Triodul explicat. Mistagogia timpului liturgic)
Όσον αφορά το Ψυχοσάββατο της Πεντηκοστής, τοποθετηµένο πριν την κάθοδο του Αγίου Πνεύµατος, µας κάνει να συνειδητοποιήσουµε ότι όλοι “είµαστε σεσωσµένοι διά της θυσίας του Χριστού.
Και τούτο γιατί γεννηθήκαµε εν Χριστώ µέσω του Βαπτίσµατος και ενδυναµωθήκαµε στην εν Χριστώ ζωή διά των άλλων Ιερών Μυστηρίων της Εκκλησίας.
Όλοι µαζί, λοιπόν, ζώντες και κεκοιµηµένοι είµαστε µέλη της Εκκλησίας, διά της κοινωνίας µε το Θεό, και όλοι δικαιούµαστε να λάβουµε την Πεντηκοστή το περίσσευµα των δώρων του Αγίου Πνεύµατος. Συνεχίζοντας τη σκέψη µας πάνω σ’ αυτή την ιδέα λέµε ότι αυτή η ηµέρα θυµίζει σε µας που ζούµε ακόµα στη γη και την υποχρέωση που έχουµε, να προσευχόµαστε ο ένας για τον άλλον, όπως συµβουλεύει και ο Απόστολος Ιάκωβος και είναι σαφές ότι µε τον όρο «άλλον» εννοούµε τόσο τους ζωντανούς όσο τους κεκοιµηµένους, επειδή και αυτοί είναι οι«εν Χριστώ» αδελφοί µας.
Μένοντας στη σηµασία της ίδιας εορτής, παραθέταµε τη σχετική αναφορά στο Πεντηκοστάριο, όπου, ευθύς εξ’ αρχής, πριν να καταγραφούν όπως συνήθως οι τυπικές διατάξεις, αναφέρεται: «Μνήµην ἐπιτελούµεν πάντων των ἀπ’ αἰώνος κοιµηθέντων ευσεβείς, ἐπ’ ἐλπίδι ἀναστάσεως ζωῆς αἰωνίου».
Η αναγκαιότητα των προσευχών της Εκκλησίας για τους κεκοιµηµένους, συνδεδεµένεςµε αυτή την ηµέρα της ευσεβούς ανάµνησης, αιτιολογείται από τους Αγίους Πατέρες µε ένα τρόπο εντυπωσιακό:
«Ἐπειδή τινες ἄωρον πολλάκις ἐπὶ ξένης επέστησαν θάνατον ἐν θαλάσσῃ τε, καὶ ἀβάτοις ὄρεσι, κρηµνοῖς τε καὶ χάσµασι, καὶ λοιµοῖς, καὶ λιµοῖς, καὶ πολέµοις, καὶ ἐµπρησµοῖς, καὶ κρηµοῖς, καὶ ἄλλους παντοίους θανάτους Ѐποµεµενηκότες ἴσως δέ, καὶ πένητες ὄντες καὶ ἄποροι, καὶ των νενοµισµένων ψαλµῳδιών, καὶµνηµοσύνων ουκ ἔτυχον φιλανθρώπως οἱ θεῖοι Πατέρες κινούµενοι, κοινώς µνείαν τούτων ἁπάντων τὴν καθολικὴν Ἐκκλησίαν ποιεῖσθαι ἐθέσπισαν, ἀπὸ των ἱερών Ἀποστόλων διαδεξάµενοι, ἵνα καὶ οἱµὴ των νενοµισµένων ἀνὰµέρος, διά τινος συµβάµατος τετυχηκότες, τῇ νІν κοινῇµνείᾳ κἀκεῖνοι περιλαµβάνοιντο δεικνύντες, ως καὶ τὰ υπὲρ αυτών γινόµενα, µεγάλην αυτοῖς προξενεῖ τὴν ωφέλειαν».
(Συναξάρι του Σαββάτου της Απόκρεω.Τριώδιον,)
Αν αναρωτηθούμε γιατί επιλέχτηκε αυτό το Σάββατο, και όχι άλλο, για τη µνηµόνευση των απ’ αιώνος κεκοιµηµένων, η απάντηση είναι η εξής.
Το εν λόγω Σάββατο προηγείται την κάθοδο του Αγίου Πνεύµατος. Η µνηµόνευσή τους τελείται σε συνδυασµό µε την εορτή της ηµέρας προκειµένου να απολαµβάνουν και οι κεκοιµηµένοι τα δώρα του Αγίου Πνεύµατος. Το Άγιο Πνεύµα είναι Αυτό που συνεχίζει το σωτηριολογικό έργο του Χριστού και το έργο του Αγίου Πνεύµατος δεν περιορίζεται µονάχα στους ζωντανούς, αλλά έκχέεται και στους κεκοιµηµένους, καθόσον και αυτοί είναι µέλη της Εκκλησίας του Χριστού.
Παρερμηνείες στην Παράδοση της Εκκλησίας.
Θα πρέπει, τέλος, να εξηγήσουμε ότι πολλά λάθη από την άγνοια του παρελθόντος έχουν φτάσει ως τις μέρες μας, και θα πρέπει άμεσα να διορθωθούν.
■ Τα μνημόσυνα θα πρέπει να γίνονται την ημέρα που πρέπει, αν αυτό είναι εφικτό, αλλιώς κατ’ οικονομία και μόνο ο ιερέας θα επιτρέψει την τέλεση του νωρίτερα ή αργότερα.
■ Το σπάσιμο γυάλινων αντικειμένων ή άλλων τοιούτων,το σκέπασμα των καθρεφτών και των τηλεοράσεων για άγνωστο λόγο και η απαίτηση των συγγενών από τον ιερέα να κάνει αγιασμό στο σπίτι του αποθανόντος για να φύγει το κακό, είναι άκρως ειδωλολατρικές συνήθειες και είναι καιρός με την καθοδήγηση των ιερέων μας, να εξαληφθούν από την παράδοση της Εκκλησίας μας.
■ Στα μνημόσυνα παραθέτουμε και ευλογούνται μόνο καλώς βρασμένα κόλλυβα (σιτάρι) ως ενδεικτικά της Αναστάσεως καὶ ὄχι ἀλλα ὑποκατάστατα (κουλουράκια – ψωμάκια – γλυκά κ.τ.λ.). Τα κόλλυβα συμβολίζουν τις αμαρτίες του αποθανόντος κι εμείς όταν τα τρώμε λέμε “ο Θεός να τον συγχωρέσει”.
■ Τὸ πρῶτο Σάββατο τῆς Τεσσαρακοστῆς δὲν εἶναι «Ψυχοσάββατο», ἀλλὰ ἑορτάζουμε τὸ «διὰ κολλύβων» θαῦμα τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος.
■ Στὰ Ψυχοσάββατα μποροῦμε νὰ παραθέτουμε κόλλυβα εἴτε στην Εκκλησία, στον Ἑσπερινὸ τῆς Παρασκευῆς και στὴν Θεία Λειτουργία τοῦ Σαββάτου, εἴτε στα κοιμητήρια, κατόπιν συννενοήσεως με τους ιερείς, το Σαββάτο μετά την Θεία Λειτουργία, είτε καὶ στὰ δύο. Πρόκειται περὶ τῆς ἰδίας ἀξίας, ἀφοῦ ἡ ἴδια ἀκολουθία διαβάζεται.
■ Τὰ εὐλογηθέντα κόλλυβα δεν τὰ πετάμε ποτέ στὰ σκουπίδια, παρά μόνο τα μοιράζουμε σε γνωστούς και φίλους εις μνημόσυνο και συγχώρεση του αποθανόντα.
Πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Αθανασίου
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Η ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ ΚΑΙ Ο ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ)- Călin-RareşRa-Α.Π.Θ
2.ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟ.ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ.ΑΘΗΝΑ 2004
3.ΤΡΙΩΔΙΟ .ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ.ΑΘΗΝΑ 2004
4.ΙΕΡΑΤΙΚΟ. έκδ. «Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος», Αθήνα 2004
5. Makarios Simonopetritul, Triodul explicat. Mistagogia timpului liturgic
6.ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ


Πηγή: http://agiostherapon.blogspot.gr/

Άγιος Πορφύριος - Ο αγώνας κατά της λαιμαργίας.

Ὁ Γέρων Πορφύριος συνέδεε τὸ θέμα τῶν πνευματικῶν ἀγώνων μὲ τὴ γαστριμαργία καὶ τὴ λαιμαργία. Ἔλεγε δὲ πώς, ἂν ὁ ἄνθρωπος καταφέρει νὰ τρώει μὲ πρόγραμμα καὶ μὲ λογική, τότε ὁ Θεὸς ἀναλαμβάνει νὰ τοῦ συμπληρώσει ὅλες τὶς ἄλλες ἀτέλειες.
Ἐξαιτίας τῆς λαιμαργίας τοῦ ἀνθρώπου, ἔλεγε, ὁ διάβολος τοῦ πῆρε τὴν ἐξουσία καὶ τὸν ἔβγαλε ἀπὸ τὸν παράδεισο. Κι ὁ Θεὸς καλεῖ τὸν ἄνθρωπο νὰ κάνει ἀγώνα, γιὰ νὰ πάρει πίσω αὐτὴ τὴ χαμένη ἐξουσία.
Ὁ ἄνθρωπος ἦταν ὁ ἄρχοντας τοῦ κόσμου τούτου καί, μετὰ τὴν πτώση τοῦ ἀνθρώπου, ἄρχοντας τοῦ κόσμου τούτου ἔγινε ὁ διάβολος. «Κάνε του, λοιπόν, ἄνθρωπε, πόλεμο νὰ πάρεις πίσω τὴν ἐξουσία, πού σοῦ πῆρε», μᾶς ἔλεγε. Τὸν ρώτησα τότε:
— Τόσο σπουδαῖος, λοιπόν, εἶναι ὁ ἀγώνας κατὰ τῆς λαιμαργίας;
Καὶ μοῦ ἀπάντησε ὡς ἑξῆς:
— Εἶναι τόσο σημαντικὸς ὁ ἀγώνας αὐτὸς γιὰ τὴν πνευματικὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας συνήθιζαν, τὴν ὥρα ποὺ ἔφτιαχναν τὸ φαγητό τους, νὰ ρίχνουν μέσα κι ἕνα ποτήρι πικράδι, ὥστε νὰ μὴ νιώθουν τὴν παραμικρὴ ἡδονὴ τὴν ὥρα ποὺ ἔτρωγαν.
— Καὶ τί βγαίνει μ’ αὐτό, Γέροντα;
— Τί βγαίνει; Ἄκουσε νὰ σοῦ ἐξηγήσω. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος κάνει τέτοιο ἀγώνα, δὲν προλαμβάνει νὰ σηκώσει τὰ χέρια του στὴν προσευχὴ κι ἀμέσως κατεβαίνει ἡ χάρις καὶ κάθεται ἐπάνω του.

Πηγή: http://agiameteora.net/

Η άγία τράπεζα στις φλόγες.

Τον περασμένο αιώνα στη Μικρασία έζησε ένας άγιος άλλ' αφανής λευίτης, ο π. 'Ιωάννης. Ήταν έγγαμος, οικογενειάρχης, από το Γκέλβερι της Καππαδοκίας.
Τις καθημερινές εργαζόταν στά χωράφια, ενώ τις Κυριακές και τις γιορτές λειτουργούσε στην εκκλησία.
Στη θεία λειτουργία σχεδόν πάντοτε ξεσπούσε σε δάκρυα και αναστεναγμούς.
Την ώρα μάλιστα του καθαγιασμού η κατάνυξή του κορυφωνόταν. Οι ψάλτες έψαλλαν το «σε υμνούμε...» όσο πιο αργά μπορούσαν, αλλά εκείνος καθυστερούσε πέντε, δέκα, δεκαπέντε λεπτά ή και περισσότερο. 'Έτσι κι εκείνοι επαναλάμβαναν τον ύμνο μέχρι πέντε ή έξι φορές.
Τελικά, πλησίασαν κάποτε τούς επιτρόπους και τούς είπαν το πρόβλημά τους. Εκείνοι με τη σειρά τους το διαβίβασαν στο λειτουργό.
Πάτερ Ιωάννη, συχνά καθυστερείς την ώρα του καθαγιασμού. Οι ψάλτες και ο λαός έξω σε περιμένουν πολλή ώρα. δεν μπορείς να λες πιο σύντομα την ευχή, για να μη γίνεται χασμωδία;
-Πώς θα γίνει αυτό;
Είναι εύκολο. Εκεί πού είσαι πεσμένος μπρούμυτα, νά σηκώνεσαι, νά σταυρώνεις τα τίμια Δώρα, νά λες την ευχή και νά τελειώνεις. την ευχή τη γνωρίζω, είναι γραμμένη και στη φυλλάδα, αλλά δεν μπορώ. Γιατί δεν μπορείς, πάτερ; Συγχώρεσέ μας, αλλά δεν είναι δύσκολο!
Αυτό δεν εξαρτάται από μένα, απάντησε ο π. 'Ιωάννης. Μόλις αρχίσω να διαβάζω την ευχή, η αγία τράπεζα κυκλώνεται από θεϊκή φωτιά πού φτάνει τα δύο-τρία μέτρα ύψος.
'Έτσι δεν μπορώ να πλησιάσω για νά σφραγίσω τα τίμια Δώρα. Με πιάνει φόβος και τρόμος. Δεν ξέρω τι νά κάνω.
Πέφτω τότε στο έδαφος, κλαίω, αναστενάζω και ικετεύω τον Κύριο να παραμερίσει τις φλόγες για να συνεχίσω.
Ύστερα σηκώνω τα μάτια. Αν έχουν χαθεί οι φλόγες, σηκώνομαι και σφραγίζω τα τίμια Δώρα.
Αν όχι, τότε συνεχίζω την ικεσία με δάκρυα και στεναγμούς μέχρι να σβήσει η φωτιά ή να βρεθεί άλλος τρόπος πού θα μου επιτρέψει να μην καώ.
Πότε-πότε σβήνει η φωτιά και γίνονται όλα όπως πριν.
'Άλλοτε πάλι χωρίζουν οι φλόγες δεξιά κι αριστερά σχηματίζοντας καμάρα, οπότε κάνω το τόλμημα, πλησιάζω τρέμοντας και σφραγίζω τα τίμια Δώρα.
Ακούγοντας οι χριστιανοί αυτά τα εξαίσια δεν τον ενόχλησαν άλλη φορά. Ήταν άλλωστε πολύ ευλαβής και εξαιρετικά κατανυκτικός όταν λειτουργούσε. Γι' αυτό στην ενορία του εκκλησιάζονταν πιστοί κι από γειτονικά χωριά, που περπατούσαν ώρες για νά φτάσουν. Μερικές φορές έρχονταν στή λειτουργία χίλιοι και περισσότεροι πιστοί, και όλοι αυτοί κατανύγονταν κι έκλαιγαν στο τέλος μάλιστα της θείας αυτής μυσταγωγίας, το δάπεδο της εκκλησίας ήταν βρεγμένο από τα δάκρυά τους, λες και κάποιος είχε ρίξει νερό!


Πηγή: http://orthodox-voice.blogspot.gr/

Συγκλονιστικό θαύμα Αγίου Λουκά Κριμαίας στις 3 Μαΐου 2014.

Ονομάζομαι Χριστίνα Μ., είμαι κάτοικος Καβάλας και 38 ετών, παντρεμένη και μητέρα δύο αγοριών, 13 και 8 ετών. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μια ιστορία, ένα βίωμά μου, ένα θαύμα...
Από μικρή είχα θέματα υγείας. Στο γυμνάσιο είχα προβλήματα με τα γόνατα. Δουλεύοντας ως κομμώτρια (20 ετών) μου παρουσιάστηκε Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα. Μετά τη 1 εγκυμοσύνη (25 ετών) άρχισαν τα μεγάλα προβλήματα. Οστεοαρθρίτιδα, ιερολαγονίτιδα, τενοντίτιδες σε πολλά μέρη του σώματος, σπονδυλαρθρίτιδα, υποθυρεοειδισμός ...
Μέσα στα επόμενα 10 χρόνια και μετά από την 2η εγκυμοσύνη η κατάσταση της υγείας μου είχε χειροτερέψει αισθητά, ενώ τα τελευταία 3 χρόνια ήμουν πλέον ένα «κινητό φαρμακείο»: ενέσεις, παυσίπονα, αντιφλεγμονώδη και ότι άλλο υπήρχε για την καταπολέμηση των πόνων ήταν πλέον στο καθημερινό μου διαιτολόγιο. Και επιπλέον, σε καθημερινή βάση, γκρίνια, κλάμα, νευρά.
Τα Χριστούγεννα του 2013 επισκέφτηκα νευροχειρουργό αφού όλες οι ενδείξεις και οι κλινικές εξετάσεις "έδειχναν" κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου. Πίστευα πως με την εγχείρηση θα γινόμουν καλά! Όταν, όμως, ο γιατρός είδε την μαγνητική τομογραφία, αποφάνθηκε πως η κήλη ήταν τόσο μικρή, ώστε και εάν με χειρουργούσε το πρόβλημα δεν θα περνούσε. Μου πρότεινε μάλιστα να ψάξω αλλού να βρω τί είχα. Τρελάθηκα, πίστεψα πως ήμουν κατά φαντασία ασθενής, έκλαιγα για 2 μέρες συνέχεια... Ψάχνοντας στο διαδίκτυο για να βρω κάποια άκρη, έπεσα σε μια φράση την όποια μου είχαν αναφέρει δύο γιατροί από τους πολλούς που είχα επισκεφτεί: ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΑΣ. Μελετώντας τα συμπτώματα του συνδρόμου αυτού, κατέληξα ότι τα είχα όλα! Πόνοι στους μύες, σε αρθρώσεις, αϋπνία, κατάθλιψη... πονούσα παντού... Εκείνο το διάστημα άρχισα να διαβάζω για τα θαύματα του Αγίου Λούκα του Ιατρού, από ένα βιβλίο που μου είχε φέρει ο σύζυγός μου από το Άγιο Ορός. Τότε ήταν που είχα τις πρώτες ενδείξεις ότι ο Άγιος ήταν και είναι κοντά μου.
Ένα βράδυ, διαβάζοντας ένα από τα θαύματά του και έχοντας φτάσει στη μέση του κειμένου, άρχισα να νυστάζω και καθώς είχα έλλειψη ύπνου, άφησα το βιβλίο στην άκρη και προσπάθησα να κοιμηθώ. Μάταια όμως. Είχα μία έντονη αίσθηση ότι κάτι ευωδίαζε μέσα στο δωμάτιο το οποίο μύριζα μονό εγώ! Όταν συνειδητοποίησα ότι η μυρωδιά ήταν «μύρο», πήρα το βιβλίο και συνέχισα το διάβασμα. Η ευωδία έφυγε μόλις τελείωσα την ανάγνωση του θαύματος!!!
Μέχρι το Πάσχα του 2014 οι πόνοι είχαν γίνει αφόρητοι. Δεν κοιμόμουν, δεν οδηγούσα, δεν μαγείρευα, δεν… και το χειρότερο όλων ήταν ότι δεν μπορούσα να αγκαλιάσω τα παιδιά μου καθώς η κάθε επαφή μαζί τους ήταν επώδυνη. Πονούσα πολύ και έκλαιγα συνέχεια...
Δεν άντεχα άλλο αυτήν την κατάσταση, έτσι αποφασίσαμε με τον γιατρό μου να κάνω μια σειρά ενέσεων, οι οποίες όμως έχουν πάρα πολλές και σοβαρές παρενέργειες και μπορεί να επιφέρουν ακόμη και καρκίνο. Εν όψη λοιπόν αυτής της θεραπείας με τις ενέσεις, ο σύζυγός μου που ήταν δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια και πραγματικά δεν θα τα κατάφερνα χωρίς αυτόν, μου πρότεινε να κατεβούμε στη Μονή Σαγματά, στη Θήβα, να προσκυνήσουμε τα ιερά λείψανα του Άγιου Λούκα του ιατρού και να προσευχηθούμε για την μεσιτεία του Αγίου! Παρότι ήμουν σε άθλια κατάσταση, δεν χρειάστηκε να μου το ζητήσει δεύτερη φόρα....
Την άλλη μέρα, 3 Μαΐου 2014, αφήσαμε τα παιδιά μας στην ξαδέρφη μου που ήταν μεγάλο στήριγμα για μένα όλα αυτά τα χρόνια και ξεκινήσαμε για την Θήβα. Όσο πλησιάζαμε στη Μονή, για κάποιο λόγο ήμουν συνέχεια βουρκωμένη και προσκυνώντας τα λείψανα του Αγίου, με πήραν τα κλάματα. Τον παρακάλεσα να μου πάρει το μισό πόνο (μου αρκούσε), ενώ ο σύζυγός μου να μην πάθω όλες τις παρενέργειες από τις ενέσεις. Φεύγοντας και καθώς άκουσα τις καμπάνες, ξέσπασα πάλι σε κλάματα!
Φτάνοντας στη Χαλκίδα, οπού και θα διανυκτερεύαμε, καθίσαμε να γευματίσουμε και επιστρέψαμε αμέσως στο ξενοδοχείο. Ήμουν χειρότερα από πότε άλλοτε, ανέπνεα και πονούσα. Ξάπλωσα στις 20:00 και διαβάζοντας τον βίο του Αγίου, κατάφερα να κοιμηθώ στις 02:00 περίπου. Στις 02:30 ξύπνησα και αναστενάζοντας μονολόγησα: Αχ Θεέ μου, μονό μισή ώρα κοιμήθηκα!!! Κάνοντας να σηκωθώ διαπίστωσα ότι πλέον δεν είχα τίποτα, δεν πονούσα πουθενά!!! Το σύνδρομο ινομυαλγίας ήταν πλέον παρελθόν! Η βοήθεια του Αγίου Λούκα ήρθε απροσδόκητα σύντομα! Το πρωί που ξύπνησε ο σύζυγός μου και με είδε με ένα τεράστιο χαμόγελο, κατάλαβε αμέσως τι είχε συμβεί.
Δεν έβλεπα την ώρα να επιστρέψω και να αγκαλιάσω τα παιδάκια μου, που όταν κατάλαβαν τί είχε συμβεί, χοροπηδούσαν από τη χαρά τους. Η εξαδέλφη μου και η κουμπαρά μου κατάλαβαν τη διάφορα από το τηλέφωνο, μόνο που με άκουσαν, χωρίς να με δουν. Ο γιατρός μου είπε πως του έκανα το καλύτερο δώρο, που δεν χρειαζόταν πλέον να μου κάνει τις ενέσεις!
Ο πνευματικός μου π. Θεοχάρης, η μητέρα μου και κάποιοι στενοί μου φίλοι που ήξεραν τι περνούσα και ήταν διπλά μου όλα αυτά τα χρόνια δεν θα μπορούσαν πάρα να χαρούν με αυτό που μου συνέβη και να κάνουν τη δική μου χαρά μεγαλύτερη. Σταμάτησαν οι γκρίνιες και τα κλάματα. Ξανακέρδισα τη ζωή μου.
Θα ευγνωμονώ πάντα τον Άγιο Λούκα τον Ιατρό και θα τον ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση στις προσευχές μου...
Χριστίνα Μ., Καβάλα

Πηγή: http://www.vimaorthodoxias.gr/

H Παναγία η Ρευματοκράτειρα.

Η θαυματουργή αυτή Εικόνα ήταν το μεγαλύτερο προσκύνημα στην πόλη της Ραιδεστού και των περιχώρων της Ανατολικής Θράκης. Είναι αμφιπρόσωπη. Στη μία πλευρά εικονίζεται η Παναγία να κρατάει στο αριστερό Της χέρι τον Χριστό και στην άλλη εικονίζεται η Σταύρωση του Χριστού, οι οποίες αγιογραφίες έγιναν μεταξύ 16ου και 17ου αιώνα. Η τεχνοτροπία της Εικόνας δεν ακολουθεί καμμία συγκεκριμένη σχολή, είναι λαικής τέχνης και προκαλεί στον προσκυνητή δέος και σεβασμό.

Ρευματοκράτειρα ή Ρευματοκρατόρισσα ονομάσθηκε διότι, όταν φυλάσσονταν σε ένα μικρό Ναό της Ραιδεστού, κοντά σε ένα χείμαρο, κάποτε αυτός πλημμύρισε επικίνδυνα.
Με εμφανή, λοιπόν τον κίνδυνο να καταστραφεί ο Ναός και το παραπλεύρως αγίασμα, έγιναν παρακλήσεις και Λιτανεία με την Εικόνα, οπότε το ρεύμα του ποταμού άλλαξε κατεύθυνση και "κρατήθηκε" σε απόσταση, με θαύμα της Παναγίας, μακρυά από τον Ναό και τις κατοικημένες περιοχές.
Σε ένα δεύτερο θαύμα αναφέρεται η θεραπεία ενός τυφλού Αυστριακού άρχοντος, ο οποίος μεταβαίνοντας στην Κωνσταντινούπολη προς θεραπεία του, παραπλέοντας τη Ραιδεστό, είδε στην αρχή μία φλόγα και μετά την Παναγία, η οποία τον προέτρεψε να μεταβεί στον τόπο, όπου έβλεπε τη φλόγα, να προσκυνήσει την Εικόνα Της και να νιφθεί στο αγίασμα, όπως και έκανε και αποκαταστάθηκε πλήρως η όρασή του. Αφού ευχαρίστησε και δόξασε την Παναγία, όταν επέστρεψε στην πατρίδα του, έστειλε χρήματα, με τα οποία κτίσθηκε μεγαλύτερος Ναός, ο οπίος σώζονταν μέχρι το 1894, όταν κατεδαφίσθηκε και αυτός για να ανεγερθεί ακόμη μεγαλύτερος Ναός. Σ' αυτόν οι Ραιδεστηνοί τιμούσαν την Θεοτόκο και τελούσαν ανάμνηση των θαυμάτων Της, μέχρι το 1922, όταν οι Έλληνες αναγκάστηκαν να εκκενώσουν την Ανατολική Θράκη.
Το έτος 1922 οι Ραιδεστηνοί με επικεφαλής τον ποιμενάρχη τους, Άγιο Γρηγόριο Καλλίδη, Μητροπολίτη Ηρακλείας και Ραιδεστού (και πρώην Θεσσαλονίκης), ο οποίος ευλαβούνταν ιδιαίτερα την Εικόνα αυτή της Παναγίας, την μετέφεραν μαζι με άλλα κειμήλια σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος. Μετά από θαύμα της Παναγίας, η Ρευματοκράτειρα κατέληξε στον Ιερό Ναό Παναγίας Αχειροποιήτου Θεσσαλονίκης, όπου φυλάσσεται μέχρι σήμερα και συνεχίζει να επιτελεί, κατά μαρτυρίες Χριστιανών, πολλά θαύματα.
Η σεπτή και θαυματουργή Εικόνα της Παναγίας Ρευματοκράτειρας εορτάζεται την Δευτέρα μετα την Κυριακή του Θωμά.
Απολυτίκιον. Ήχος βαρύς.
Επί τω θείω προστρέχοντες Ιερώ Ναώ Σου, Ρευματοκράτειρα, Μήτερ του Θεού, και των εκ Σου ενεργουμένων θαυμασίων αντλούντες, πίστει εκβοώμεν Σοι' Χαίρε Ναέ του Υψίστου Αγνή, διά Σού γαρ πάντες σώζονται.
Μεγαλυνάριον από τον Παρακλητικό Κανόνα.
Δέξαι τας δεήσεις Σών οικετών, των προς Σέ βοώντων εν κλαυθμώ τε και στεναγμοίς, και ρύσαι παντοίας εκ βλάβης της κατ' άμφω, ψυχών τε και σωμάτων, Ρευματοκράτειρα.


Πηγή: http://proskynitis.blogspot.gr/

Η πνευματική επικοινωνία του Αγίου Παϊσίου με τον Γέροντα Ιάκωβο.

Μαρτυρία ἱερομονάχου Ἰακώβου:
 «Ἤμουν λαϊκός ἀκόμη, φοιτητής στό Ἐκκλησιαστικό Λύκειο Λαμίας, τό ἔτος 1986 μέ τό ὄνομα Ἰωάννης. Ἀνέβηκα στό Ἅγιον Ὄρος καί ἐπισκέφτηκα, μετά ἀπό εὐλογία πού εἶχα ἀπό τόν γέροντά μου π. Ἰάκωβο Τσαλίκη, τόν γέροντα Παΐσιο, γιά νά τόν συμβουλευτῶ ἄν πρέπη νά γίνω μοναχός ἤ ὄχι.
 Ὁ γέροντας Ἰάκωβος εὐλαβεῖτο τό γερο-Παΐσιο καί ὅταν πῆγα, μοῦ ἔδωσε νά τοῦ δώσω κάτι γιά εὐλογία, καί πρόσθεσε:
 ”Νά πῆς στόν γερο–Παΐσιο, ὅταν βγῆ στήν Θεσσαλονίκη, ἄς ἔλθη νά μᾶς δῆ. Ἐγώ, Γιαννάκη μου, εἶναι δύσκολο νά δῶ τόν Γέροντα, γιατί πρέπει νά περάσω βουνά, λαγκάδια, θάλασσα, πού δέν τό ἐπιτρέπει ἡ ὑγεία μου καί ἐξ ἄλλου ὁ γερο–Παΐσιος εἶναι ἅγιος, ἐγώ ἁμαρτωλός καί ἀνάξιος”.
Μοῦ ἔδωσε τότε καί 5.000 δραχμές νά ἀνάψω κερί στό ἐκκλησάκι του. Ὅταν πῆγα στό Ὄρος, συνάντησα τόν Γέροντα ἔξω ἀκριβῶς ἀπό τήν πόρτα του· μόλις μᾶς εἶδε ἤμουν μαζί μέ κάποιο ἱερομόναχο, μᾶς λέει:
”Βρέ, καλῶς τους, βρέ, καλῶς τους!”.
Πήραμε εὐχή καί λέει σέ μένα:
- Βρέ, τί λές; Θά σέ κάνουμε καλόγερο;
- Γέροντα, τοῦ λέω, ἔχω πρόβλημα ἀπό τούς γονεῖς μου.
- Ἄκουσε νά σοῦ πῶ, ἄφησε τούς γονεῖς νά κλάψουν ἕνα-δυό μῆνες, γιά νά μήν κλαῖς ἐσύ αἰωνίως, καί πήγαινε πρίν χάσης τόν θησαυρό (ἐννοοῦσε τόν γέροντα Ἰάκωβο, χωρίς νά....τοῦ πῶ ποῦ σκεπτόμουν νά πάω γιά νά μονάσω).
- Γέροντα, ἔχετε τήν εὐχή τοῦ π. Ἰακώβου ἀπό τόν ὅσιο Δαυΐδ.
- Ἄχ, παιδί μου, αὐτοί εἶναι σήμερα οἱ ἅγιοι πού ἀγωνίζονται καί προσεύχονται ἔχοντας ταπείνωση καί ἀγάπη. Ἐγώ δέν εἶμαι ἄξιος νά δῶ αὐτόν τόν γίγαντα τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀλλά εἶναι καί μακριά πολύ γιά νά τόν συναντήσω, χρειάζεται ἀγώνας καί κόπος πολύς. Ἀλλά ὁ Θεός μᾶς ἔχει δώσει ἀγάπη καί ἐπικοινωνοῦμε πνευματικά μεταξύ μας.
Ἀφοῦ μᾶς εἶπε πολλά πνευματικά καί συμβουλές, στό τέλος τοῦ λέω:
- Γέροντα, εἶναι εὐλογημένο νά προσκυνήσω στό ἐκκλησάκι σας γιά εὐλογία;
Καί ὁ Γέροντας μοῦ λέει:
- Ὄχι, δέν χρειάζεται.
- Γέροντα, κάντε ἀγάπη, γιά εὐλογία.
- Ὄχι, παιδί μου, γιατί μπορεῖ ὁ γερω–Ἰάκωβος νά σοῦ ἔχη δώσει κανένα πεντοχίλιαρο καί μετά τί θά τό κάνω ἐγώ, πού εἶμαι καλόγερος;
Δέν μέ ἄφησε νά προσκυνήσω. Μοῦ ἔδωσε ἕνα κομποσχοινάκι καί ἕνα σταυρουδάκι νά τά δώσω στόν Γέροντα. Ὅταν ἐπέστρεψα στό Μοναστήρι, μέ δέχτηκε ὁ Γέροντας μέ χαρά. Καί τοῦ ἔδωσα τά δῶρα ἀπό τόν γέροντα Παΐσιο καί ἀμέσως μοῦ λέει:
-”Τό πεντοχίλιαρο πού δέν πῆρε ὁ γέροντας Παΐσιος καί δέν σᾶς ἄφησε νά προσκυνήσετε, πάρτο δικό σου γιά τά ἔξοδα στήν Σχολή στήν Λαμία”. Ἐγώ ἔμεινα ἄναυδος.
- Γέροντα, ποῦ τό ξέρετε ἐσεῖς;
- Νά, μοῦ λέει στό αὐτί ψιθυριστά. Ἐμεῖς, παιδί μου, ἐπικοινωνοῦμε πνευματικά».

ΑΠΟΣΜΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ  ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ: Ο ΓΕΡΩΝ ΙΑΚΩΒΟΣ

Πηγή: http://www.enromiosini.gr/oi-ekdoseis-mas/ο-γερων-ιακωβοσ-νεο-βιβλιο-τησ-ενωμενη

Κυριακή 12 Ἰουνίου 2016 (ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ).

Των αγίων 318 Θεoφόρων Πατέρων της Α' Οικουμενικής Συνόδου
Κατά τή σημερινή Κυριακή τῶν Πατέρων τῆς Α' Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἀναγινώσκεται ἀπό τό ἱερό Εὐαγγέλιο τό πρῶτο μισό τῆς ἀρχιερατικῆς προσευχῆς τοῦ Κυρίου μας. Εἶναι ἡ προσευχή πού ἀπηύθυνε πρός τόν Πατέρα Του κατά τήν ἑσπέρα τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου, λίγο πρίν ἀπό τήν ἀγωνία τῆς Γεθσημανῆ. Καί ἀπό τήν περικοπή πού ἀκούσαμε τό πρῶτο τμῆμα εἶναι προσευχή πού ἀναφέρεται στόν Ἑαυτό του καί στό ἔργο Του ἐπί τῆς γῆς.
Σήκωσε τά μάτια Του στόν οὐρανό ὁ Κύριος καί κάνοντας μιά ἀνασκόπηση τῆς ἐπί γῆς ζωῆς Του καί τοῦ ἔργου τό ὁποῖο τοῦ εἶχε δοθεῖ ἀπό τόν Πατέρα Του νά κάνει, τοῦ εἶπε: «Πάτερ, ἦρθε ἡ ὥρα, γιά νά πάθω καί νά θυσιαστῶ. Δόξασε λοιπόν τόν Υἱό Σου, γιά νά Σέ δοξάσει καί Αὐτός. Θά Σέ δοξάσει, διότι θά προσφέρει τή θυσία τοῦ Σταυροῦ καί θά ἐπιτύχει ἔτσι τή λύτρωση τῶν ἀνθρώπων, τή σωτηρία «πάσης σαρκός» πού θά πιστεύσει, καί καί θά τῆς χαρίσει αἰώνια ζωή. Αὐτά θά εἶναι τά μεγάλα ἐπιτεύγματα τοῦ Υἱοῦ Σου ἐπί τῆς γῆς. Ἡ αἰώνιος ζωή. Τό νά γνωρίζουν «Σέ, τόν μόνον ἀληθινόν Θεόν καί ὅν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν». Τό νά γνωρίζουν τόν ἀληθινό Θεό ὄχι θεωρητικά, ἀλλά μέ τή ζωή τους, μέ ζωντανή ἐπικοινωνία μαζί Σου, ὥστε νά Σέ γνωρίζουν μέ τό βάθος τῆς ψυχῆς τους. Μέ τόν ἴδιο τρόπο νά γνωρίσουν καί τόν Ἰησοῦ Χριστό. Μέ τήν ὑπακοή Μου σέ Σένα, μέ τή διδασκαλία Μου καί τά ἔργα Μου καί μέ τή θυσία πού τώρα θά προσφέρω. «Ἐγώ Σε ἐδόξασα ἐπί τῆς γῆς», «τό ἔργον ἐτελείωσα ὅ δέδωκάς μοι, ἵνα ποιήσω». Τό ἔργο πού Μοῦ ἀνέθεσες, ἡ ἀποστολή Μου στόν κόσμο αὐτό ἔφτασε σέ αἴσιο τέρμα. Ὅλα ἔγιναν πλήρως καί τελείως. Δέν χρειάζεται τίποτε περισσότερο. Γι’ αὐτό τώρα πλέον «δόξασόν Με Σύ, Πάτερ, πλησίον Σου με τήν δόξα πού εἶχα κοντά Σου προτοῦ νά δημιουργηθεῖ ὁ κόσμος».
Ἀπολογισμό τῆς ζωῆς Του κάνει μέ τήν προσευχή αὐτή ὁ Κύριός μας. Καί διαπιστώνει ὅτι τά πάντα στή ζωή Του ἔγιναν κατά τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί κατά τρόπο ἄριστο. Εἶναι πολύ διδακτικό αὐτό, ἀδελφοί. Νά κάνουμε κι ἐμεῖς ἀπολογισμό καί νά ἐρευνοῦμε ἄν κύλησε ἡ ζωή μας κατά τό θέλημα τοΰ Θεοῦ. Εἶναι πολύ ώφέλιμο κατά διαστήματα, καί ἀρκετά συχνά, νά ἐξετάζουμε τή ζωή μας καί νά βλέπουμε ἄν εἶναι ὅπως ζητάει ὁ Κύριός μας. Ἄν τά ἔργα μας εἶναι χριστιανικά πράγματι. Ἄν ὁ ἐσωτερικός μας κόσμος μένει μακριά ἀπό αἰσθήματα ξένα πρός τό ἅγιο θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἄν κάνουμε καθημερινά τό καθῆκον μας εἴτε ὡς οἰκογενειάρχες, εἴτε ὡς μητέρες, εἴτε στό ἐπάγγελμά μας, στίς συναναστροφές μας, στά καθήκοντα τῆς ἀγάπης ἤ σέ ὁποιοδήποτε ἄλλο καθῆκον μας. Βεβαίως μέ τήν ἔρευνα αὐτή θά βρίσκουμε στόν ἑαυτό μας καί πολλές ἀτέλειες καί παραλείψεις. Καί θά βοηθούμαστε ἔτσι νά μετανοοῦμε καί νά διορθώνουμε ὅ,τι κακό ἔγινε. Καί νά συμμορφώνουμε τή ζωή μας ὅλο καί περισσότερο στό θέλημα τοῦ Κυρίου. Γι’αὐτό εἶναι πολύ ὠφέλιμη ἡ ἐξέταση αὐτή τῆς ζωῆς μας. Πολλοί Χριστιανοί ἔχουν τήν καλή συνήθεια νά κάνουν τήν ἐργασία αὐτή κάθε μέρα. Καί προοδεύουν ἔτσι στήν πνευματική ζωή.
Στήν ὑπόλοιπη προσευχή Του ὁ Κύριός μας προσεύχεται γιά τούς ἁγίους Του Ἀποστόλους. Καί φαίνεται στήν προσευχή Του ἡ μεγάλη ἀγάπη καί στοργή πού εἶχε γι' αὐτούς. «Τούς φανέρωσα, λέγει, το ὄνομά Σου. Σ' αὐτούς πού ἦσαν δικοί Σου καί τούς ἔδωσες σέ Μένα καί τήρησαν τό λόγο Σου». Τούς ἔδωσα τά ρήματά Σου «καί αὐτοί ἔλαβον... καί ἐπίστευσαν ὅτι Σύ Με ἀπέστειλας». Γι᾿ αὐτό «ἐγώ περί αὐτῶν ἐρωτῶ». Γι᾿ αὐτούς Σέ παρακαλῶ. Ὄχι γιά τούς ἀνθρώπους τῆς ἀπιστίας καί ἁμαρτίας, «ἀλλά περί ὧν δέδωκάς Μοι». Γι᾿ αὐτούς πού Σύ Μοῦ ἔδωσες. Καί Σέ παρακαλῶ γι' αὐτούς, διότι πλέον ἐγώ «οὐκέτι εἰμί ἐν τῷ κόσμῳ», δέν εἶμαι πλέον στόν κόσμο, ὅπως ἤμουν μέχρι τώρα. Ὅσο ἤμουν μαζί τους στόν κόσμο, τούς φύλαγα ἀπό τήν πλάνη, τήν ἁμαρτία, τούς ἐχθρούς τους. Καί ἔτσι κανείς δέν χάθηκε παρά μόνο «ὁ υἱός τῆς ἀπωλείας», ὁ Ἰούδας. Τώρα ὅμως «ἐγώ πρός σέ ἔρχομαι», ἐνῶ αὐτοί μένουν στόν κόσμο. Γι’ αὐτό ἡ παράκλησή μου εἶναι: «Πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτούς ἐν τῷ ὀνόματί Σου... ἵνα ὦσιν ἕν καθώς ἡμεῖς». Φύλαξέ τους μέ τήν παντοδυναμία Σου, ὥστε νά εἶναι μεταξύ τους ἑνωμένοι μέ τήν ἀγάπη, ὅπως εἴμαστε ἕνα ἐμεῖς, ὁ Πατέρας καί ὁ Υἱός. Καί Σοῦ κάνω αὐτήν τήν παράκληση, ὥστε καθώς θά εἶναι ὑπό τήν προστασίαν Σου νά ἔχουν «τήν χαράν τήν ἐμήν πεπληρωμένην ἐν αὐτοῖς». Νά ἔχουν τίς ψυχές τους γεμάτες ἀπό τή δική Μου χαρά.
Συγκινητική εἶναι ἡ στοργή καί ἡ προσευχή τοῦ Κυρίου μας ὑπέρ τῶν μαθητῶν Του, γιά νά τούς φυλάξει ὁ Θεός ἀπό τήν ἁμαρτία καί νά τούς ὁδηγήσει στήν αἰώνια εὐτυχία. Τήν ἴδια ὅμως στοργή δείχνει ὁ Κύριός μας καί γιά ὅλους τούς πιστούς Του πάντοτε. Καί τήν ἴδια προσευχή κάνει καί τώρα ὑπέρ ἡμῶν τῶν Χριστιανῶν. Ἐκεῖ στό θρόνο Τοῦ Πατρός ὅπου βρίσκεται μετά τήν Ἀνάληψή Του, ὡς μέγας Ἀρχιερεύς μας προσεύχεται συνεχῶς γιά μᾶς καί παρακαλεῖ τόν Πατέρα καί πάλι «Πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτούς». Παρακαλεῖ να μᾶς φυλάξει ὁ Πατήρ ἀπό τό κακό καί τήν ἁμαρτία. Νά μᾶς στηρίζει στήν ἐφαρμογή τοῦ θελήματός Του. Νά μᾶς προφυλάττει ἀπό κινδύνους καί πειρασμούς, καθώς καί ἀπό ἐχθρούς ποικίλους. Νά εὐλογεῖ τίς ψυχές μας καί νά μᾶς ἀξιώσει νά προοδεύουμε στήν ἀρετή, ὥστε νά γίνουμε ἱκανοί νά κερδίσουμε τόν οὐρανό. Γιά τή σωτηρία τῶν ψυχῶν μας παρακαλεῖ ὁ Κύριος καί γιά τήν εὐτυχία μας τήν αἰώνια πλησίον Του, στόν Παράδεισο. Ἀσφαλῶς οἱ προσευχές τοῦ μεγάλου μας Ἀρχιερέως γίνονται ἀκουστές ἀπό τόν Πατέρα. Καί ἐπεμβαίνει Ἐκεῖνος μέ τήν παντοδύναμη χάρη Του καί μᾶς σώζει ἀπό φανερούς καί ἀφανεῖς κινδύνους. Στήν ἄλλη ζωή θά διαπιστώσουμε σέ ὅλη τήν ἔκτασή της τή στοργή τοῦ Κυρίου μας γιά μᾶς, καί τά θαυμάσια ἀποτελέσματα τῶν προσευχῶν Του ὑπέρ ἡμῶν. Γιά ὅλα αὐτά ἄς χαίρουμε κι ἐμεῖς ἀπό τόν παρόντα κόσμο τή χαρά τοῦ Κυρίου μας, μέ τήν πεποίθηση ὅτι θά ἀξιωθοῦμε καί τήν τέλεια χαρά τῆς Βασιλείας Του.

Πηγή: http://www.imdramas.gr/

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΡΙΜΑΙΑΣ

Απολυτίκιο, Κοντάκιο & Μεγαλυνάριο Αγίου Λουκά του Ιατρού.

ΨΑΛΛΕΙ Ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ «ΤΡΟΠΟΣ»
ΧΟΡΑΡΧΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

***

Απολυτίκιον. Ήχος πλ. Του α. Τον συνάναρχον λόγον.
Ιατρόν και ποιμένα, Λουκά τιμήσωμεν, Συμφερουπόλεως ποίμνης, Αρχιερέα λαμπρόν, τον βαστάσαντα Χριστού τα θεία στίγματα, τας εξορίας, τα δεινά, εγκλεισμούς εν φυλακαίς, τας θλίψεις και τα ονείδη, τον επι εσχάτων φανέντα, εν τη Ρωσία νέον Αγιον.

Κοντάκιον. Ήχος πλ. Του δ. Τη Υπερμάχω.
Συμφερουπόλεως Λουκάν τόν αρχιποίμενα, και ιατρόν τον επιστήμονα τον άριστον, οι φιλάγιοι υμνήσωμεν εγκαρδίως, εν Ρωσία γαρ βιώσας ώσπερ άγγελος, ωμολόγησε Χριστού το θείον όνομα. Διο κράζομεν, χαίροις πάτερ αοίδιμε.

Μεγαλυνάριον.
Χαίροις της Ρωσίας νέος βλαστός, και των θεραπευομένων ο προστάτης και βοηθός, χαίροις Εκκλησίας Χριστού ο Ιεράρχης, Λουκά ποιμήν θεόφρον, αξιοτίμητε.


'Ενα πανέμορφο έθιμο !!

Φωτογραφία του χρήστη Σύμβουλος Σχέσεων. Υπάρχει μια αφρικάνικη φυλή, η οποία έχει ένα πολύ ενδιαφέρον έθιμο. Όταν κάποιος από την φυλή κάνει κάτι άσχημο, μαζεύονται όλοι στο κέντρο του χωριού, τον περικυκλώνουν και για δύο μέρες θυμούνται όλα τα καλά που έχει κάνει και τον ευχαριστούν γι αυτά.
Οι άνθρωποι αυτής της φυλής πιστεύουν ότι όλοι ερχόμαστε στον κόσμο αυτό καλοί, ότι όλοι θέλουμε αγάπη, ευτυχία, ειρήνη και ασφάλεια, αλλά μερικές φορές στην επιδίωξη αυτών των αξιών κάνουμε λάθη.
Η φυλή βλέπει αυτά τα λάθη σαν μια κραυγή για βοήθεια. Γι’ αυτό ενώνουν τις προσπάθειες τους για να βοηθήσουν τον αδερφό τους να ανακτήσει την αληθινή του φύση και να του υπενθυμίσουν ποιος είναι πραγματικά!


Πηγή: http://ekdoseisxrysopigi.blogspot.gr/

"ΑΝΕΛΗΦΘΗΣ ΕΝ ΔΟΞΗ" ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ'
Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, χαροποιήσας τοὺς Μαθητάς, τῇ ἐπαγγελίᾳ τοῦ ἁγίου Πνεύματος· βεβαιωθέντων αὐτῶν διὰ τῆς εὐλογίας, ὅτι σὺ εἶ ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ λυτρωτὴς τοῦ κόσμου.

Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ Απολυτίκιο της Αναλήψεως του Κυρίου

«Έταξα στην Παναγιά» – Μακαριστής Πορφυρίας Μοναχής.

Αποβίβασα στο νοσοκομείο Παίδων. Και, πριν ξεκινήσω, βλέπω μια κυρία να τρέχει προς εμένα. Την περιμένω! Μπαίνει κλαμένη. Αφού μου λέει τον προορισμό της, τη ρωτώ γιατί κλαίει.
-Αχ, κοπέλα μου! Το παιδί μου είναι βαριά άρρωστο.
-Το έχετε εδώ, στο Παίδων;
-Εδώ το έχω.
-Μην κλαίτε, κυρία μου, ο Θεός είναι μεγάλος. Θα κάνει καλά το παιδί σας.
-Αχ! Οι ελπίδες μου είναι σ” Εκείνον! Έταξα στην Παναγιά να μου το κάνει καλά και θα της το πάω χρυσό!
Τι ήθελε και μου το είπε τώρα αυτό; Και με τον τρόπο που το είπε, μου άναψε τα αίματα. Ήταν σαν να έκανε εμπορική συναλλαγή με την Παναγία! Ωστόσο, κρατάω την υπομονή μου και γίνομαι όσο πιο γλυκιά μπορώ.
-Καλή μου κυρία, πήγαινε σε μία Εκκλησία, γονάτισε μπροστά στην Παναγιά μας και παρακάλεσε την να σε λυπηθεί και να κάνει καλά το παιδί σου. Και αντί να της το πας χρυσό, να της υποσχεθείς πώς θα νηστεύεις το κρέας κάθε Παρασκευή ή και Τετάρτη ή κάθε Μεγάλη Εβδομάδα να φοράς μαύρα, για να συμμετέχεις και εσύ στον πόνο της. Θυσιάζοντας κάτι από εσένα δεν θα Την ξεχάσεις ποτέ.
Εδώ έκανε σαν να της έβαλα μαχαίρι στην καρδιά. Ακούστε απάντηση:
-Τι λες, μωρή ταξιτζού; Αν είναι να νηστεύω ή να φορέσω μαύρα, ας το πάρει!
-Πολύ σωστά, κυρία μου, τότε γιατί κλαίτε; για να σας λυπηθώ;
Η κυρία θύμωσε- μου ζήτησε να σταματήσω, για να κατέβει. Εγώ δεν της απάντησα. Απλά έκανα, όπως μου είπε. Η κυρία κατέβηκε βρίζοντας με και χτυπώντας δυνατά την πόρτα.
Αυτή η μάνα λατρεύει το παιδί της!
Από το βιβλίο: «Ταξιδεύοντας στα τείχη της πόλης», της Μακαριστής μοναχής Πορφυρίας.
ΑΘΗΝΑ 2010
Κεντρική διάθεση Νεκτάριος Δ. Παναγόπουλος.

Πηγή: http://www.orp.gr/

Ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος ζητά από μόνος του αλλαγή αμφίων!

Διηγήσεις του Πατρός Ιωάννου Βερνέζου, Προϊσταμένου Ιερέως στον Όσιο Ιωάννη το Ρώσο, στο Νέο Προκόπι της Εύβοιας.
Αλλαγή των αμφίων.
“…Ο Άγιος ζητάει μόνος του να του αλλάξουμε τα άμφια. Τότε μπορούμε να ανοίξουμε και την λάρνακα. Η λάρνακα δεν ανοίγει όποτε εμείς θελήσουμε, αλλά όταν θέλει ο Άγιος.
Πως ειδοποιεί γιά την αλλαγή των αμφίων του; Νά, έρχεται π.χ. σε μιά καλή ψυχή και λέει στον ύπνο (σέ διάφορα μέρη, στην Ν. Υόρκη, στην Αυστραλία, στην Θεσσαλονίκη), έλα να...
με χαιρετήσης, είμαι ο Ιωάννης από την Ρωσία’ έλα στην εκκλησία μου και να πης στον Ιερέα ήρθε ο καιρός να μου αλλάξουν τους χιτώνες. Έτσι έγινε το 1937, το 1955, το 1977 που έγινα αποδέκτης εγώ. Επήρα εγώ τίς πληροφορίες από πιστούς.
Το 2005 ξαναζήτησε ο Όσιος να γίνη αλλαγή αμφίων μετά 28 χρόνια που πέρασαν από το 1977.
Ο κ. Στυλιανός ξέρει ότι εδώ μαζί ξεκινήσαμε στον αγώνα. Μού είπε λευκανθήκαμε. Ο αγαπητός Στυλιανός είναι πολλά χρόνια στον αγώνα, και να προσεύχεσθε γι’ αυτόν. Εγώ είμαι εδώ 43 χρόνια κληρικός και τρία χρόνια πρίν ως λαϊκός, συνολικά 46 χρόνια και έχουμε δεί χιλιάδες και εκατομμύρια πιστούς να περνούν μπροστά από τον Άγιο Ιωάννη.
Τί έχουμε να μαρτυρήσουμε; Τί είδαμε στις αλλαγές; Το συγκλονιστικό είπαμε είναι ότι ειδοποιεί ο ίδιος! Έτσι σε μιά κοπέλα είπε:
Να ‘ρθής να δής το μαξιλάρι μου που θα είναι γεμάτο δάκρυα. Κλαίμε για σας τους νέους. Προσευχόμαστε ιδιαίτερα γιά σας στο Θεό να σας στηρίξη.
Όταν το 1977 ανοίξαμε και είδαμε το μαξιλάρι όλο καθαρό ήταν, όμως εδώ δίπλα στούς οφθαλμούς ήταν βρεγμένο με μιά μεγάλη κηλίδα από δάκρυα.
Είδαμε όλη την κεφαλή του Αγίου να κινείται, και ο Σεβασμιώτατος και οι ιερείς.
Συγκλονιστικό! Παίρνουμε την λάρνακα και ερχόμαστε σε δύο τραπέζια και βάζουμε τον Άγιο. Αυτό που σεβάστηκε ο ίδιος ο Θεός, ετίμησε και εχαρίτωσε και εδόξασε, που χάρισε το δώρο της αφθαρσίας ως την Β΄ Παρουσία…”

Πηγή: http://www.vimaorthodoxias.gr/

Θα έρθουν μέρες.....

Θα έρθουν μέρες, ώρες και στιγμές που θα νιώσουμε αδύναμοι να προσευχηθούμε. Να σταθούμε ενώπιον του Θεού και να ψελλίσουμε τις γνωστές μας προσευχές. Ίσως τότε που δεν υπάρχει καμία πλέον δική μας προσπάθεια και δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε τον εαυτό μας με καμία δική μας κατάκτηση, προσπάθεια, αρετή και κατόρθωμα, να είναι η ώρα που η Χάρις θα μας αρπάξει στην κυριολεξία στην πλεονάζουσα αγκαλιά της.
Είναι τέτοιες στιγμές που πολλές φορές γεννιέται κάτι ειλικρινές και αληθινό μεταξύ εμάς και του Θεού, όταν εμείς έχουμε τσακιστεί και τσαλακωθεί, όταν νιώθουμε ανίσχυροι μέσα στην αποτυχία μας.
Άλλωστε ας μην ξεχνάμε ότι η προσευχή πολλές φορές εκφράζεται ως βαθιά σιωπή απέναντι στην δική μας αδυναμία και στην μεγάλη του φιλανθρωπία.
π. λίβυος

Πηγή: http://ekdoseisxrysopigi.blogspot.gr/

Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, Κυριακή του Τυφλού - «Υπομένων υπέμεινα τον Κύριον και προσέσχε μοι».

Κυριακή του τυφλού (Μιχαήλ Χούλη)
ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
«ΥΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΕΜΕΙΝΑ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΣΧΕ ΜΟΙ»
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα αναφέρεται στην προσέγγιση και την συνάντηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού με τον εκ γενετής τυφλό, που, κατά τον λόγο του Κυρίου μας, γεννήθηκε τυφλός για να φανερωθούν στην περίπτωσή του τα αγαθά και φιλάνθρωπα έργα της Προνοίας του Θεού. Ακολούθησε η θεραπεία του τυφλού, η πλάσις και δημιουργία από τον πηλόν, τη λάσπη, των ανύπαρκτων οφθαλμών του και η εντολή του θείου Ιατρού Ιησού Χριστού να πορευθή στην κολυμβήθρα του Σιλωάμ για να νιφθή, μετά από την θαυμαστή αυτή επέμβαση του Θεανθρώπου.
Το εκπληκτικό αυτό θαύμα προκάλεσε τον θαυμασμό και την απορία των γειτόνων και άλλων συνανθρώπων του. Άλλοι έλεγαν ότι αυτός ήταν ο ζητιάνος πρώην τυφλός, άλλοι ότι ήταν  όμοιος με εκείνον. Ο ίδιος ομολογούσε ότι αυτός ο ίδιος ήταν και εξιστόρησε το θαύμα, που έγινε από τον άνθρωπο, που λεγόταν Ιησούς.
Οδηγήθηκε στους Φαρισαίους ο άλλοτε τυφλός. Ανακρίνεται και από αυτούς για το πως ανέβλεψε. Και όταν τους περιέγραψε το θαυμαστό αυτό γεγονός του είπαν ότι αυτός που τον γιάτρεψε δεν είναι άνθρωπος του Θεού, διότι τον εθεράπευσε το Σάββατο, που είναι ημέρα θρησκευτικής αργίας. Άλλοι δεν το δέχονταν αυτό, γιατί δεν ήταν δυνατόν ένας αμαρτωλός και ξένος προς τον Θεό άνθρωπος να κάνει τέτοια θαυμαστά σημεία. Και επικρατούσε διάστασις και διχογνωμία μεταξύ τους.
Έπειτα από αυτό ερωτούν πάλι τον πρώην τυφλό για το ποιά γνώμη έχει για τον Ιησού, που τον γιάτρεψε και απάντησε ότι είναι προφήτης. Έχοντας δε οι Ιουδαίοι αμφιβολία για το αν ήταν προηγουμένως τυφλός και ανέβλεψε, κάλεσαν τους γονείς  του για να το επιβεβαιώσουν, αυτοί και το παραδέχθηκαν ότι ήταν ο γυιός τους, που γεννήθηκε τυφλός, αλλά μίλησαν ως αυτό το σημείο και τους παρέπεμψαν στον ίδιο τον θεραπευθέντα τυφλό, για να δώση περαιτέρω πληροφορίες και εξηγήσεις. Κι᾽ αυτό το έκαναν από φόβο μήπως τους κάνουν αποσυνάγωγους.
Οι Φαρισαίοι, έπειτα και από τις πληροφορίες  των γονέων του δεν ησύχασαν, αλλά ξανακάλεσαν και ξαναανέκριναν τον πρώην τυφλό, συμβουλεύοντάς τον να δοξάση τον Θεό για το θαύμα, γιατί κατά την γνώμη τους ο Ιησούς ήταν αμαρτωλός ως δήθεν παραβάτης του Μωσαϊκού νόμου. Και πήραν από τον άλλοτε τυφλό την φωτισμένη απάντηση: Γνωρίζουμε ότι ο Θεός δεν ακούει και δεν απαντά στα αιτήματα των αμαρτωλών, αλλά σ᾽εκείνους μόνο που είναι θεοσεβείς και τηρητές του θείου θελήματος. Και ότι ένα τέτοιο θαύμα είναι πρωτόγνωρο και θα ήταν ακατόρθωτο χωρίς την βοήθεια του Θεού.
Μετά από αυτό τον χαρακτήρισα, άνθρωπο βουτηγμένο στην αμαρτία και τον εξεδίωξαν βίαια. Ο φιλάνθρωπος, όμως, Κύριος και Θεός μας τον συνάντησε ξανά και τον ερώτησε αν πιστεύη στον Υιό του Θεού. Και όταν ο Χριστός τον διαβεβαίωσε ότι είναι αυτός που τον εθεράπευσε, είπε τα συγκινητικά εκείνα λόγια: πιστεύω Κύριε. Και τον προσκύνησε.
Ο μέγας και θείος Ιατρός των ψυχών  και των σωμάτων Κύριός μας Ιησούς Χριστός, παρακινούμενος από την πολλή και άμετρη φιλανθρωπία Του, «Αυτός είδε τον τυφλόν,  ουχ᾽ ο τυφλός αυτώ προσήλθε», αυτός δηλ. είδε και πλησίασε  τον τυφλό και όχι ο τυφλός τον Χριστό, κατά τον άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ο οποίος προσθέτει ότι (ο Ιησούς) «κάνει αυτό το θαυμαστό σημείο που δεν  ήταν το τυχόν θαύμα, αλλά τότε για πρώτη φορά συνέβαινε». Και ο ερμηνευτής Ζιγαβηνός προσεπιλέγει: «Είναι μέγιστο θαύμα, που δεν είχε γίνει ποτέ μέχρι τότε. Γιατί  και άλλοι τυφλοί ανέβλεψαν. Τυφλός όμως εκ γενετής κανένας μέχρι τότε δεν θεραπεύθηκε».
Όσον αφορά στον λόγο του Θείου Διδασκάλου ότι η εκ γενετής τύφλωσις του ανθρώπου αυτού έγινε για να φανερωθούν με την υπερθαύμαστη θεραπεία των ματιών του τα έργα που η δύναμις και η αγαθότητα του Θεού εργάζεται λέγει σχετικά ο Ευθύμιος Ζιγαβηνός· «Για να φανερωθούν τα έργα του Θεού, και αυτός από εδώ να αναβλέψη ως προς την ψυχή του». Και ο Ιερός Θεοφύλακτος κάνει την ακόλουθη ρητορική ερώτηση: «… Αδικήθηκε ο άνθρωπος με την στέρηση του φωτός των οφθαλμών του, για να φανερωθούν τα έργα του Θεού…;  Ποιά αδικία αδικήθηκε, ω άνθρωπε; Στερήθηκε το φως των ματιών του λέγει. Και ποιά βλάβη προέκυψε από την στέρηση του αισθητού φωτός; Αντίθετα μάλλον έχει ευεργετηθή. Γιατί μαζί  με την σωματική όραση φωτίσθηκε και στα μάτια της ψυχής. Ώστε για το καλό του συνέβη η τύφλωσις, αφού με την θαυματουργική  θεραπεία του εγνώρισε καλά τον αληθινό Ήλιο της δικαιοσύνης, τον Χριστό». Και ο Χρυσορρήμων άγιος Ιωάννης, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, συμπληρωματικά γράφει: «Όπως, λοιπόν, τα κακά δεν είναι κακά, αυτά που μας συμβαίνουν στην παρούσα ζωή, έτσι ούτε τα αγαθά είναι αγαθά, αλλά η αμαρτία μόνη είναι το κακό, η δε τύφλωσις δεν είναι κακό».
Ως κατακλείδα θα παραθέσουμε την μεταστροφή του Αγίου Αυγουστίνου, η οποία ήταν καρπός της υπομονής, επιμονής και προσευχής της μητέρας του, της Αγίας Μόνικας από το βιβλίο «Χαρίσματα και Χαρισματούχοι», Ι. Μ. Παρακλήτου.
«Γέρασε η Μόνικα στη σχολή της υπομονής και της ελπίδος. Αντί να περιμένη την επιστροφή του ασώτου υιού, βάλθηκε η ίδια να τον κυνηγά σε στεριές και θάλασσες. Εγκαταλείπει την Αφρική και έρχεται στα Μεδιόλανα (Μιλάνο) για την τελική επίθεση.
Στα Μεδιόλανα ζει το γλυκοχάραμα της επιστροφής του ασώτου. Η μία χαρά διαδέχεται την άλλη: Ο Αυγουστίνος αηδίασε τους μανιχαίους και τους εγκατέλειψε. Με βαθιά συγκίνηση τον βλέπει να συχνάζη στα κηρύγματα του αγίου επισκόπου Αμβροσίου και να μιλά γι᾽αυτόν με σεβασμό και εκτίμηση. Ο Αυγουστίνος παλεύει. Τα δεσμά της αμαρτίας χαλάρωσαν, αλλά ακόμη δεν έσπασαν.
Τέλος νικά η μητέρα του, ο άνθρωπος της προσευχής και των δακρύων, της υπομονής και της ελπίδος. Εκείνη που νίκησε τον ατίθασο σύζυγο και τη δύστροπη πεθερά, νίκησε τώρα τον γιο της ύστερα από τριάντα χρόνια αγώνος και προσευχής.
Ο Αυγουστίνος παίρνει σταθερή απόφαση να επιστρέψη στον Χριστό και ν᾽αφοσιωθή στο έργο της Εκκλησίας Του. Ποιός μπορεί να νιώση τη χαρά της Μόνικας την ώρα που βαπτιζόταν ο γιος της. Εδώ τελείωσε η αποστολή της. Είδε το παιδί της στην αγκαλιά του Κυρίου.
-Νυν απολύεις την δούλη Σου, Δέσποτα, εν ειρήνη, ψελλίζει συγκινημένη.
Μητέρα και γιος επιστρέφουν στην Αφρική. Στην Όστια, στις εκβολές του Τίβερη, σταθμεύουν σε μια φιλική έπαυλη, για να ξεκουραστούν. Εκεί η Μόνικα αρρωσταίνει και σε λίγες μέρες, σε ηλικία 56 ετών, παραδίδει το πνεύμα της «εν ειρήνη» στον Δεσπότη Χριστό.
Ο Κύριος είχε εκπληρώσει και την τελευταία επιθυμία της».
Το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι «Υπομένων υπέμεινα τον Κύριον και προσέσχε μοι».
Ορθόδοξος Τύπος,27/05/2016

Πηγή: http://aktines.blogspot.gr/

Για Μαθηματικά κι όχι μόνο...