Μεθ' ημέρας οκτώ - Θρασύβουλος Στανίτσας


Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης Θρασύβουλος Στανίτσας από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων στις 16/04/1972
Πηγή: https://www.youtube.com

Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Γεωργίου - Ἀπολυτίκιον Ζωοδόχου Πηγῆς

Ὡς τῶν αἰχμαλώτων ἐλευθερωτής, καὶ τῶν πτωχῶν ὑπερασπιστής, ἀσθενούντων ἰατρός, βασιλέων ὑπέρμαχος, Τροπαιοφόρε Μεγαλομάρτυς Γεώργιε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Ὁ ναός σου Θεοτόκε ἀνεδείχθη παράδεισος, ὡς ποταμοὺς ἀειζώους ἀναβλύζων ἰάματα ὣ προσερχόμενοι πιστῶς, ὡς Ζωοδόχου ἐκ Πηγῆς, ρῶσιν ἀντλοῦμεν, καὶ ζωὴν τὴν αἰώνιον, πρεσβεύεις γὰρ σὺ τῷ ἐκ σοῦ τεχθέντι,  Σωτῆρι  Χριστῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Πηγή: https://www.youtube.com 

Γηροκομείο Αθηνών. Ρέει αίμα κι ύδωρ από τον Κύριο και τον Σταυρό Αυτού! Το βίντεο από τον Ιερέα. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ.

Από το πρωί ο Εσταυρωμένος στον Άγιο Ανδρέα του Γηροκομείου Αθηνών ματώνει...   και όχι μόνο... Μάτωσε και το μικρό Ευαγγέλιο στον Επιτάφιο...
Πηγή:  http://apantaortodoxias.blogspot.com

Μεγάλο Σάββατο - Η ταφή του ΚυρίουἮχος β'.
Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ, ἀπὸ τοῦ ξύλου καθελὼν τὸ ἄχραντόν σου Σῶμα, σινδόνι καθαρᾷ, εἱλήσας καὶ ἀρώμασιν, ἐν μνήματι καινῷ κηδεύσας ἀπέθετο.

Πηγή: www.saint.gr

Ότε οι ένδοξοι Μαθηταί - Θρασύβουλος Στανίτσας

Ἦχος πλ. δ'.
Ὅτε οἱ ἔνδοξοι Μαθηταί, ἐν τῷ νιπτῆρι τοῦ Δείπνου ἐφωτίζοντο, τότε Ἰούδας ὁ δυσσεβής, φιλαργυρίαν νοσήσας ἐσκοτίζετο, καὶ ἀνόμοις κριταῖς, σὲ τὸν δίκαιον Κριτὴν παραδίδωσι. Βλέπε χρημάτων ἐραστά, τὸν διὰ ταῦτα ἀγχόνῃ χρησάμενον, φεῦγε ἀκόρεστον ψυχὴν τὴν Διδασκάλῳ τοιαῦτα τολμήσασαν. Ὁ περὶ πάντας ἀγαθός, Κύριε δόξα σοι.

Πηγή: http://www.saint.gr/index.aspx

Ἄναυδοι δηλώνουν Ἰταλοί καί Ἱσπανοί γιά τούς λίγους θανάτους στήν Ἑλλάδα. «Γιατί ἡ Ἑλλάδα ἔχει τόσους λίγους νεκρούς καί κρούσματα;» ἀναρωτιέται ἡ Corriere della Sera.

Ἄναυδοι δηλώνουν Ἰταλοί καί Ἱσπανοί γιά τούς λίγους θανάτους στήν Ἑλλάδα. «Γιατί ἡ Ἑλλάδα ἔχει τόσους λίγους νεκρούς καί κρούσματα;» ἀναρωτιέται ἡ Corriere della Sera. «Ποιός θά τό περίμενε γιά μία χώρα μέ τέτοια οἰκονομικά καί κοινωνικά προβλήματα, μέ τόσο αυξημένες προσφυγικές ροές, ἀλλά καί μέ τέτοιο προβληματικό σύστημα ὑγείας!» ἀναφωνοῦν ἐπίσης ἱσπανικά ΜΜΕ - καί τό πάνε κι ἀκόμη πιό πέρα, κάνοντας λόγο γιά ἑλληνικό «θαῦμα». Μά κι ἐμεῖς ἀκριβῶς γι’ αὐτό κάνουμε λόγο. Γιά θαῦμα. Ἀπλῶς χωρίς εἰσαγωγικά ἐμεῖς. Ὅσο κι ἄν δέν τό ἀξίζουμε ἐτοῦτο τό θαῦμα, ὅσο κι ἄν συνεχίζουμε νά λυποῦμε τήν Παναγιά, ὅσο κι ἄν συνεχίζουμε νά ἀπομακρυνόμαστε ἀπό τόν Θεό, βουλιάζοντας στά λασπόνερα αὐτοῦ τοῦ ἀνέορτου Ἀπρίλη. Ἐκεῖνος δέν μᾶς ἐγκαταλείπει. Κι αὐτό φυσικά δέν ἀναιρεῖ, οὔτε ὑποτιμᾶ τόν ἀγώνα τῶν γιατρῶν καί τῶν νοσοκομείων. Ὅμως, «ἐὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον, εἰς μάτην ἐκοπίασαν οἱ οἰκοδομοῦντες. Καὶ ἐὰν μὴ Κύριος φυλάξῃ πόλιν, εἰς μάτην ἠγρύπνησεν ὁ φυλάσσων». Ὅσο γιά τούς ἄθεους, ἄς συνεχίσουν νά προσπαθοῦν - εἰς μάτην κοπιῶντες - νά ἐρμηνεύσουν καί τό τωρινό θαῦμα μέ ὅρους ἐπιστημοφανεῖς καί ψευδορθολογικούς. Ἐμεῖς ἄνω σχῶμεν τάς καρδίας. Γιά ἕνα ἀκόμη θαῦμα πού δέν μᾶς ἄξιζε. Καί εὐχαριστήσωμεν τῷ Κυρίῳ. Ἄξιον καί δίκαιον…
Πηγή: http://apantaortodoxias.blogspot.com/

Κυριακή Βαίων εσπέρας 1973 Ιδού ο Νυμφίος έρχεται Καθίσματα, Τριώδιος Κανών ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ

Ἦχος πλ. δ'.
Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός, καὶ μακάριος ὁ δοῦλος, ὃν εὑρήσει γρηγοροῦντα, ἀνάξιος δὲ πάλιν, ὃν εὑρήσει ῥαθυμοῦντα. Βλέπε οὖν ψυχή μου, μὴ τῷ ὕπνῳ κατενεχθής, ἵνα μῄ τῷ θανάτῳ παραδοθῇς, καὶ τῆς βασιλείας ἔξω κλεισθῇς, ἀλλὰ ἀνάνηψον κράζουσα· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός, διὰ τῆς Θεοτόκου ἐλέησον ἡμᾶς.

(Μετάφραση Ανδρέας Θεοδώρου)
Να, ὁ Νυμφίος ἔρχεται στὸ μέσο τῆς νύχτας, κι εὐτυχισμένος θὰ εἶναι ὁ δοῦλος ποὺ θὰ τὸν βρεῖ (ὁ Νυμφίος) ξάγρυπνο νὰ τὸν περιμένει· ἀνάξιος ὅμως πάλι θὰ εἶναι ἐκεῖνος, ποὺ θὰ τὸν βρεῖ ράθυμο καὶ ἀπροετοίμαστο. Βλέπε, λοιπόν, ψυχή μου νὰ μὴ βυθιστεῖς στὸν πνευματικὸ ὕπνο, γιὰ νὰ μὴν παραδοθεῖς στὸ θάνατο (τῆς ἁμαρτίας) καὶ νὰ μείνεις ἔξω τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ἀλλὰ ἀνάνηψε κράζοντας· Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος εἶσαι ἐσὺ ὁ Θεὸς· σῶσε μας διὰ τῆς προστασίας τῶν ἐπουρανίων ἀσωμάτων δυνάμεων (τῶν Ἀγγέλων).

Πηγή: http://www.saint.gr/ 

Για Μαθηματικά κι όχι μόνο...