Δέν ύπάρχει μέρα κατά τήν όποια νά μήν έορτάζεται κάποιος άγιος.

Καθημερινά ή άγια μας ’Εκκλησία προβάλλει ένώπιόν μας τούς Αγίους, άνδρες καί γυναίκες, πού εύαρέστησαν στον Θεό καί άναδείχθηκαν νικητές έναντίον τού κόσμου τής άμαρτίας.
Δέν ύπάρχει μέρα κατά τήν όποια νά μήν έορτάζεται κάποιος άγιος. Όλες οί ημέρες τού έτους καλύπτονται μέ τις έορτές τους. Γεμάτα είναι τά Συναξάρια τής πίστεώς μας άπό τις μορφές τους. Καθημερινά άκούγεται ή φωνή τής ’Εκκλησίας πού ζητάει νά τούς μιμηθοϋμε, ζητάει νά σπουδάσουμε τό Εύαγγέλιο στή ζωή τους καί νά τό κάνουμε ζωή μας, μέ όσα χαρίσματα προίκισε ό Θεός τόν καθένα μας.
Άγιοι μέ διαφορετική καταγωγή, κοινωνική θέση, τάξη, ήλικία. Άλλοτε άπό τόν χορό των άγιων Αποστόλων, άλλοτε άπό τά νέφη των καλλινίκων Μαρτύρων, άλλοτε άπό τά σμήνη των Όσιων καί Ασκητών, Πατέρων καί Μητέρων καί άλλοτε άπό τις στρατιές των 'Ιεραρχών καί λοιπών πιστών.
Άπό μικρά βρέφη μέχρι σεβάσμιοι γέροντες, άπό άγράμματοι ψαράδες μέχρι οικουμενικοί διδάσκαλοι. Άπό εύτελεΐς δούλοι μέχρι ισχυροί αύτοκράτορες. Άπό άπλοι στρατιώτες μέχρι ύψηλόβαθμοι άξιωματικοί. Άπό ένας έως χιλιάδες. Μόνο στό Συναξάρι τής 24ης Μαΐου έορτάζονται 11.230 άγιοι σέ μιά μέρα!
Οί πιστοί άπό τά πρώτα χρόνια τής ’Εκκλησίας έσπευδαν νά τιμήσουν τούς Αγίους. Καθώς διαβάζουμε τό Μαρτύριο τού Αγίου Πολυκάρπου, τό άρχαιότερο άπό όσα έχουν διασωθεί, βλέπουμε αύτή τή διάθεση τών πιστών τής Σμύρνης νά τιμήσουν, νά έορτάσουν τόν Μάρτυρα. Γι αύτό «έν άγαλλιάσει καί χαρά συνήγοντο έπιτελεΐν τήν τού μαρτυρίου αύτοΰ γενέθλιον ήμέραν», τήν ήμέρα δηλαδή τού τέλους τού άγώνα, τής έπί γής πορείας του, «ϊνα οί συναγόμενοι κοινωνήσωσι τώ άθλητή καί γενναίω μάρτυρι Χριστού». Οί έορτές τών Αγίων μάς προβάλλουν έντονα τά παραδείγματά τους, μάς κρατοΰν ζωντανή την πίστη, προσφέρουν άληθινή χαρά, εξευγενίζουν τήν καρδιά καί διατηρούν τή μνήμη τού άθλητοΰ Μάρτυρος Αγίου.
Εισερχόμαστε έτσι στό ρυθμό τής ζωής των Αγίων, καί μέσα στήν πνευματική άτμόσφαιρα των έορτών ή ψυχή άνακαινίζεται, άναγεννάται. Γεμίζει ή ζωή μας μέ υψηλό άγιο νόημα.
Γίνεται όλη ή ζωή μας μιά γιορτή, όπως γράφει χαρακτηριστικά ό ιερός Χρυσόστομος: «'Εορτής ήμών ό καιρός άπας». Τό καθημερινό μας ήμερολόγιο έχει μεταβληθεΐ σέ διαρκές έορτολόγιο.
Κάθε έορτή των Αγίων μας είναι καί μιά παρακίνηση γιά μίμηση τής ζωής τους, ένα κίνητρο γιά άνύψωση πνευματική τής ζωής μας. Είναι ευκαιρίες γιά ψυχική άνάταση καί ανεφοδιασμό. Τούς προβάλλει ή ’Εκκλησία γιά νά μάς στηρίξει στόν προσωπικό μας άγώνα, νά μάς έμπνεύσει καί νά μάς καλέσει ν’ άκολουθήσουμε τήν πορεία τους.
Όλη ή Λατρεία μας είναι διαποτισμένη άπό τούς ύμνους πού γράφτηκαν καί τις χιλιάδες Ακολουθίες πού συντέθηκαν γιά νά τιμηθούν οί άγιοι, οί φίλοι τού Θεού, οί αύθεντικοί καί γνήσιοι άνθρωποι. Αύτοί οί ύμνοι, τά άπολυτίκια, οί κανόνες μέ τά άφυπνιστικά καί αγωνιστικά τους μηνύματα, πέρα άπό τό δοξολογητικό ή ικετευτικό τους χαρακτήρα μάς δίνουν τή δυνατότητα νά έρχόμαστε σέ μυστική έπικοινωνία μέ τούς Αγίους μας, νά έπικαλούμαστε τις μεσιτείες τους καί νά τούς έμπιστευόμαστε.
Δικαίως καυχάται γι’ αύτούς ή ’Εκκλησία μας. Δικαίως τούς προβάλλει, παρακινώντας όλους μας νά έμπνευσθοϋμε άπό τό παράδειγμά τους, νά βαδίσουμε στά ίχνη τους καί νά ζήσουμε όπως έκεΐνοι. Άνθρωποι ήταν κι έκεΐνοι, στόν ίδιο Θεό πίστευαν καί τήν ’ίδια χάρη τών ιερών Μυστηρίων πού λαμβάνουμε καί μεΐς έλάμβαναν.
Άς έπικαλούμαστε τις πρεσβείες τους, άς μελετούμε καί άς έμπνεόμαστε άπό τό φωτεινό παράδειγμά τους, τό όποιο κατ’ ούσίαν είναι μίμηση τής ζωής τού Κυρίου. Άς τιμούμε τις έορτές τους δίνοντας έτσι άνώτερο, ύψηλό, άγιο νόημα στή ζωή μας, γεμίζοντάς την άπό τήν παρούσα ζωή μέ εύφροσύνη καί άνέκφραστη άγαλλίαση μέχρι τήν αιώνια γιορτή στή Βασιλεία τών ούρανών.


«Όλοι οι άνθρωποι έχουν άγγελο...». Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης

...Την ώρα πού μπήκα στο δωμάτιο του, ήταν εκεί οι γιατροί, πού έκαναν την καθημερινή επίσκεψη τους στους θαλάμους των ασθενών. Κατά σύμπτωση οι γιατροί εκείνοι ήταν πρώην φοιτητές μου στο Πανεπιστήμιο.
Έτσι, μόλις με είδαν, ήρθαν κοντά μου και με ενημέρωσαν για την κατάσταση της υγείας του Γέροντα. Όταν τελείωσαν κι έφυγαν οι γιατροί, πήγα και κάθισα δίπλα στο Γέροντα Ιάκωβο, ο οποίος, μόλις με είδε, μου είπε το εξής, το όποιο μ' έκανε πραγματικά ν' ανατριχιάσω, γιατί ήταν κάτι που δεν είχα σκεφτεί ποτέ.
- Δεν σε ξέρω. Πρώτη φορά σε βλέπω. Άλλα βλέπω ότι πίσω σου στέκεται ο άγγελος σου.
Με συγκλόνισε κυριολεκτικά αυτό πού μου είπε. Δεν το λέω για υπερηφάνεια, Και πρόσθεσε:

- Όλοι οι άνθρωποι έχουν άγγελο. Άλλα τον δικό σου τον είδα. Πρόσεξε να μη τον διώξεις από κοντά σου. Ανατριχιάζω ολόκληρος κάθε φορά, πού το σκέφτομαι, το ίδιο όπως την ώρα εκείνη. Κι ολοκλήρωσε ο Γέρων Ιάκωβος:
- Αυτός ο άγγελος έχει κατονομασθεί την ημέρα της βαπτίσεώς σου. Από την ημέρα της βαπτίσεώς σου σε συνοδεύει και δεν πρέπει να φεύγει από κοντά σου. Είναι αυτός, ο οποίος τελικά θα πάρει την ψυχή σου στα χέρια του και θα την οδηγήσει την ημέρα της Κρίσεως. Κι όταν θα έρχονται οι δαίμονες και θα λένε «αυτός έκανε εκείνο, έκανε το άλλο, διέπραξε αυτή την αμαρτία και την άλλη», τότε ο άγγελος σου θα λέει «ναι, τα έκανε αυτά, αλλά ταυτόχρονα έκανε κι αυτό το καλό, έκανε και το άλλο καλό». Αυτός είναι ο δικηγόρος, πού θα σε υποστηρίξει. Πρόσεξε, λοιπόν, να μην τον απομακρύνεις. Τον είδα να είναι κοντά σου. Από εκείνη την ώρα, ουδέποτε σταμάτησα να έχω την αίσθηση ότι δίπλα μου υπάρχει ένας άγγελος, ο δικός μου, προσωπικός άγγελος. Αυτό είναι ένα μέγα μήνυμα χαράς προς όλους όσους βαπτιστήκαμε Ορθόδοξοι Χριστιανοί.


Πηγή: www.xristianos.gr

Χτίζετε γέφυρες ἤ φράκτες; (Διδακτική ιστορία)

Παναγία η Γοργοϋπήκοος
Μια φορά κι έναν καιρό, μάλωσαν δύο αδέλφια που ζούσαν σε γειτονικές φάρμες. Ήταν το πρώτο σοβαρό ρήγμα στη σχέση τους. Για 40 χρόνια, εργάζονταν μαζί ως γεωργοί, μοιράζονταν χωρίς κανένα πρόβλημα τα γεωργικά μηχανήματα, και συνεργάζονταν αρμονικά για την εμπορία των προϊόντων τους.
Όμως, η μακρά συνεργασία τους διεκόπη απότομα. Η διένεξη ξεκίνησε από μια μικρή παρεξήγηση, εξελίχθηκε σε μια σημαντική διαφορά, και τελικά κατέληξε σε ανταλλαγή πικρών κουβέντων.
Ένα πρωί κάποιος χτύπησε την πόρτα του μεγαλύτερου αδελφού. Εκείνος άνοιξε και αντίκρισε έναν άνθρωπο με την εργαλειοθήκη ενός ξυλουργού.
«Ψάχνω για δουλειά λίγων ημερών» είπε. «Ίσως έχετε ανάγκη για κάποιες μικροεργασίες και θα μπορούσα να σας φανώ χρήσιμος».
«Πράγματι» αναφώνησε ο μεγαλύτερος αδελφός. «Έχω μια δουλειά για σένα. Κοίταξε σε εκείνο τον κολπίσκο στο απέναντι αγρόκτημα. Αυτός είναι ο γείτονάς μου. Στην πραγματικότητα, είναι ο μικρότερος αδερφός μου. Μέχρι την περασμένη εβδομάδα υπήρχε ένα χωράφι ανάμεσα μας.
Όμως, έσκαψε με την μπουλντόζα του μέχρι το ανάχωμα του ποταμού και τώρα υπάρχει ένα ποταμάκι ανάμεσα μας. Λοιπόν, μπορεί να κατάφερε να μ" εκνευρίσει, αλλά εγώ θα κάνω κάτι χειρότερο.»
«Βλέπεις αυτή τον σωρό με ξύλα στο στάβλο; Θέλω να φτιάξεις ένα ψηλό φράχτη. Δεν θέλω να ξαναδώ το πρόσωπό του».
Ο ξυλουργός απάντησε: «Νομίζω ότι καταλαβαίνω την κατάσταση. Πιστεύω ότι μπορώ να τα καταφέρω και ότι στο τέλος θα ευχαριστηθείς με τη δουλειά μου».
Ο μεγαλύτερος αδελφός έπρεπε να πάει στην πόλη γα να τελειώσει κάποιες δουλειές. Έτσι, βοήθησε τον ξυλουργό να μεταφέρει τα ξύλα, και έφυγε για την πόλη.
Ο ξυλουργός εργάστηκε σκληρά κατά τη διάρκεια της μέρας. Λίγο πριν το ηλιοβασίλεμα, όταν ο γεωργός επέστρεψε, ο ξυλουργός είχε μόλις τελειώσει τη δουλειά του.
Τα μάτια του αγρότη γούρλωσαν από αυτό που αντίκρισε. Δεν είχε κατασκευαστεί ο φράχτης που είχε ζητήσει. Αντί για τον φράχτη, υπήρχε μια γέφυρα από την μια μεριά του ρέματος μέχρι την άλλη.
Εκείνη την ώρα, είδε από την άλλη μεριά της γέφυρας να έρχεται προς το μέρος του ο γείτονας, ο νεώτερος αδελφός του. Όταν τον πλησίασε, άπλωσε τα χέρια του και αναφώνησε:
«Είσαι ο καλύτερος αδελφός που θα μπορούσα να είχα. Μετά από όλα όσα έχω κάνει και έχω πει εναντίον σου, έχτισες μια γέφυρα ανάμεσα μας».
Τα δύο αδέλφια αγκαλιάστηκαν, μετανιωμένα για ότι είχε συμβεί ανάμεσα τους. Γύρισαν και είδαν τον ξυλουργό να σηκώνει την εργαλειοθήκη και να την κρεμάει στον ώμο του.
«Όχι, μην φεύγεις, περίμενε! Μείνε λίγες ημέρες. Έχω κι άλλες εργασίες για σένα», είπε ο μεγαλύτερος αδελφός.
«Θα ήθελα πολύ να μείνω» είπε ο ξυλουργός, «αλλά έχω να χτίσω κι άλλες γέφυρες».


Άγιος Παντελεήμων

Ο Άγιος Παντελεήμων γεννήθηκε στην Νικομήδεια, στα τέλη του 3ου αιώνα μ.Χ. Πατέρας του ήταν ο Ευστόργιος και μητέρα του η Ευβούλη. Το όνομα που του έδωσαν οι γονείς του ήταν Παντολέων. Ο πατέρας του ήταν ειδωλολάτρης ενώ η μητέρα του ήταν Χριστιανή. Ο Άγιος έμεινε ορφανός από μητέρα σε νεαρή ηλικία. Αφού έμαθε τα πρώτα γράμματα, διδάχθηκε τα Ελληνικά και κατόπιν ο πατέρας του τον έστειλε να μαθητεύσει κοντά στον γνωστό ιατρό Ευφρόσυνο την επιστήμη της ιατρικής. Τις Χριστιανικές νουθεσίες της μητέρας του, αντικατέστησαν μετά τον θάνατό της, οι νουθεσίες του Αγίου Ερμόλαου, που εκείνον τον καιρό ήταν ιερέας της Χριστιανικής εκκλησίας στη Νικομήδεια. Ο Άγιος Παντελεήμων, μεγαλωμένος σε ένα σπίτι που συνυπήρχε η ειδωλολατρική και η Χριστιανική πίστη, δεν είχε επιλέξει σε ποιαν να πιστέψει. Μια μέρα, και ενόσω ακόμη σπούδαζε την Ιατρική, είδε στο δρόμο που περπατούσε ένα φίδι να δαγκώνει ένα παιδί και αμέσως το παιδί έπεσε νεκρό. Ο Άγιος τότε σκέφτηκε ότι εάν ο Χριστός ανάσταινε το παιδί και πέθαινε το φίδι, θα γινόταν ο ίδιος Χριστιανός. Και έτσι έγινε. Μπροστά στα μάτια του, το παιδί αναστήθηκε και το φίδι εξαφανίστηκε. Ο Άγιος κατάλαβε τότε ποια είναι η αληθινή πίστη και έτρεξε στον Άγιο Ερμόλαο να του αναφέρει τι έγινε και να του ζητήσει να τον βαπτίσει Χριστιανό. Ο Άγιος Ερμόλαος τον βάπτισε και του δίδαξε τα μυστήρια της Χριστιανικής πίστης.
Ο Άγιος Παντελεήμονας με την βοήθεια του Ιησού Χριστού και την προσευχή, άρχισε να γιατρεύει συμπολίτες του, με αποτέλεσμα η φήμη του να μεγαλώνει συνεχώς στο λαό της Νικομήδειας. Μετά από ένα θαύμα που έκανε στο πατρικό του σπίτι, όπου με την βοήθεια της προσευχής κατάφερε να δώσει το φως σε έναν τυφλό, έπεισε και τον ειδωλολάτρη πατέρα του να βαπτιστεί Χριστιανός και να ζήσει ο υπόλοιπο του βίου του εν Χριστώ.
Όταν ο πατέρας του πέθανε, ο Άγιος Παντελεήμονας, μοίρασε την περιουσία του στους φτωχούς και συνέχισε να θεραπεύει τους αρρώστους με την βοήθεια της προσευχής. Η μοναδική αμοιβή που ζητούσε ήταν οι θεραπευμένοι να βαπτίζονται Χριστιανοί.
Η δράση του αυτή, έκανε τους υπόλοιπους γιατρούς της περιοχής να τον μισήσουν και να τον κατηγορήσουν στον Μαξιμιανό, που ήταν βασιλιάς εκείνα τα χρόνια. Ο Μαξιμιανός, ειδωλολάτρης ο ίδιος, τάχθηκε με το μέρος τους και κάλεσε τον Άγιο Παντελεήμονα να παρουσιαστεί μπροστά του με σκοπό να του αλλάξει την πίστη και να τον κάνει ειδωλολάτρη.
Αφού δεν τα κατάφερε με τα λόγια, τον υπέβαλε σε σκληρά μαρτύρια, ελπίζοντας πως έτσι θα γίνει αυτό που ήθελε. Ο Άγιος με συνεχή προσευχή, όχι μόνο υπέμεινε τα μαρτύρια αυτά, αλλά στο τέλος κάθε μαρτυρίου ήταν σώος και αβλαβής. Ο Μαξιμιανός, αντί να πιστέψει μετά από τα θαύματα που έβλεπε να συμβαίνουν μπροστά του, πείσμωνε περισσότερο. Τελικά, θανάτωσε τον Άγιο Ερμόλαο, θεωρώντας τον υπεύθυνο για την πίστη του Αγίου Παντελεήμονα και διέταξε τον αποκεφαλισμό του Αγίου. Κατά την διάρκεια του αποκεφαλισμού ένα ακόμη θαύμα συνέβη. Το ξίφος με το οποίο θα αποκεφάλιζαν τον Άγιο, λύγισε σαν κερί. Οι στρατιώτες πίστεψαν στην χάρη του Ιησού Χριστού και αρνήθηκαν να θανατώσουν τον Άγιο Παντελεήμονα. Ο Άγιος προσευχήθηκε και τότε μια φωνή ακούστηκε από τον ουρανό, που έλεγε ότι στο εξής, δεν θα ονομάζεται Παντολέοντας αλλά Παντελεήμων και σε αυτόν θα προσεύχονται οι Χριστιανοί ζητώντας ευσπλαχνία. Μετά από το θαύμα αυτό και με παράκληση του ίδιου του Αγίου, έγινε η εκτέλεσή του. Ο Άγιος παρέδωσε το πνεύμα του ενώ οι στρατιώτες έγιναν Χριστιανοί και άρχισαν να διακηρύττουν τον λόγο του Ιησού Χριστού. Την μνήμη του Αγίου Παντελεήμονα την γιορτάζουμε στις 27 Ιουλίου.

Το απολυτίκιο του Αγίου Παντελεήμονα:
Αθλοφόρε Άγιε, και ιαματικέ Παντελεήμων, πρέσβευε τω ελεήμονι Θεώ, ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταις ψυχαίς ημών.


Αγία Παρασκευή

Η Αγία Παρασκευή γεννήθηκε στην Ρώμη το 117μ.Χ. Οι γονείς της ήταν Έλληνες. Ο πατέρας της, Αγάθων, και η μητέρα της, Πολιτεία, όντας χριστιανοί, όταν γεννήθηκε η Αγία την βάπτισαν και της έδωσαν το όνομα Παρασκευή. Την μεγάλωσαν σύμφωνα με την χριστιανική πίστη και την σπούδασαν αφού είχαν την οικονομική δυνατότητα μιας και ήταν πλούσιοι.
Πολλοί θέλησαν να παντρέψουν την Αγία με τους υιούς τους, τόσο γιατί ήταν μια ενάρετη κοπέλα όσο και γιατί ήταν πλούσια. Η Αγία Παρασκευή, όμως, αρνήθηκε κάθε τέτοια πρόταση, έχοντας αποφασίσει να αφιερώσει την ζωή της στον Ιησού Χριστό.
Όταν ήταν σε ηλικία είκοσι ετών οι γονείς της πέθαναν. Τότε η Αγία έδωσε την περιουσία της στους φτωχούς, στην εκκλησία και σε ένα ίδρυμα, στο οποίο έμεναν χριστιανές κοπέλες που είχαν αφιερωθεί στον Ιησού Χριστό. Εκεί έμεινε για λίγα χρόνια η Αγία Παρασκευή, βοηθώντας στην διάδοση της χριστιανικής πίστης, όπως έκαναν και οι υπόλοιπες συγκάτοικοι της.
Κάποια στιγμή εγκατέλειψε το ίδρυμα αυτό και ξεκίνησε να κηρύττει τον Χριστιανισμό σε διάφορες πόλεις και χωριά της Ιταλίας. Κατά την διάρκεια αυτών των περιοδειών της, έπεισε πολλούς να βαπτιστούν Χριστιανοί. Αυτό ήταν κάτι που ενόχλησε κάποιους ειδωλολάτρες, οι οποίοι ανέφεραν την δράση της Αγίας Παρασκευής στον, επίσης ειδωλολάτρη, Αντωνίνο, αυτοκράτορα εκείνη την εποχή της Ρώμης.
Με εντολή του Αντωνίνου, συνέλαβαν την Αγία Παρασκευή και την οδήγησαν μπροστά του. Θέλοντας αυτός να την κάνει να απαρνηθεί την χριστιανική πίστη, την υποβάλει στο μαρτύριο της πυρακτωμένης περικεφαλαίας από το οποίο, με την χάρη του Ιησού Χριστού, η Αγία βγήκε σώα. Ακολούθησαν άλλα μαρτύρια, τα οποία η Αγία υπέμενε δοξολογώντας τον Χριστό. Το τελευταίο βασανιστήριο στο οποίο υποβλήθηκε η Αγία ήταν ένα καζάνι στο οποίο έβραζε πίσσα και λάδι. Εκεί έβαλαν την Αγία Παρασκευή η οποία όμως, με την βοήθεια του Θεού, δεν έπαθε τίποτα. Βλέποντας το αυτό ο Αντωνίνος, την προέτρεψε να ρίξει πάνω του πίσσα για να διαπιστώσει ο ίδιος αν καίει. Η πίσσα αυτή τύφλωσε τον αυτοκράτορα ο οποίος πίστεψε τότε στην αληθινή θρησκεία και ζήτησε από την Αγία Παρασκευή να τον βαπτίσει χριστιανό. Εκείνη όχι μόνο τον βάπτισε, αλλά και του θεράπευσε, με την χάρη του Θεού, τα μάτια. Η χάρη να θεραπεύσει τα μάτια, δόθηκε από τον Θεό στην Αγία Παρασκευή και γι’ αυτό τα περισσότερα θαύματα τα της, έχουν σχέση με τα μάτια των χριστιανών που ζητούν την βοήθεια της, τότε αλλά και μέχρι τις μέρες μας.
Η Αγία Παρασκευή συνέχισε μετά την βάπτιση του Αντωνίνου, να κηρύττει τον Λόγο του Θεού ταξιδεύοντας και σε άλλες χώρες εκτός από την Ιταλία. Κηρύττοντας τον Χριστιανισμό και βαπτίζοντας νέους χριστιανούς έφτασε και στην Ελλάδα. Όταν βρέθηκε στα Τέμπη, εκεί που βρίσκεται σήμερα ο ναός της, συνελήφθηκε από τους ειδωλολάτρες και οδηγήθηκε στον άρχοντα της περιοχής που ονομαζόταν Ταράσιος. Στην προσπάθεια του αυτός, να πείσει την Αγία Παρασκευή να εγκαταλείψει την δράση και την πίστη της, άρχισε να την υποβάλει σε φρικτά βασανιστήρια. Με θάρρος και δύναμη τα υπέμενε η Αγία, ενώ κάθε πρωί την έβρισκαν θεραπευμένη από τις πληγές των βασανιστηρίων της προηγούμενης ημέρας. Τελικά ο Ταράσιος διέταξε τον αποκεφαλισμό της και έτσι η Αγία Παρασκευή παρέδωσε την ψυχή της στον Ιησού Χριστό, τον οποίο πίστεψε και κήρυξε σε όλη της την ζωή. Το σώμα της έθαψαν κρυφά κάποιοι χριστιανοί. Στον τάφο της έγιναν πολλά θαύματα, αλλά και στα χρόνια που ακολούθησαν πολλοί βοηθήθηκαν από την Αγία Παρασκευή και κυρίως άνθρωποι με παθήσεις στα μάτια.
Την μνήμη της Αγίας Παρασκευής εορτάζουμε στις 26 Ιουλίου.

Απολυτίκιο της Αγίας Παρασκευής:

Την σπουδήν σου τη κλήσει κατάλληλον, εργασαμένη φερώνυμε, την ομώνυμόν σου πίστιν εις κατοικίαν κεκλήρωσαι, Παρασκευή αθλοφόρε όθεν προχέεις ιάματα, και πρεσβεύεις υπέρ των ψυχών ημών.

Πηγή: http://www.matia.gr/

Αφ’ ότου σκοτεινιάσει υπερβολικά ο νους των ανθρώπων,ώστε να αρνούνται με τη θέλησή τους τη Θεία Λειτουργία...

Γέροντος Αρσενίου Μπόκα
«Το Αίμα του Αμνού της Θείας Μεταλήψεως συντηρεί την ψυχή βαθύτατα και στηρίζει τον κόσμο να στέκεται στα πόδια του. (…)
 Ιδού γιατί όλος ο κόσμος θα έπρεπε να είναι στη Θεία Λειτουργία, διότι η παράταση της ζωής του είναι δώρο της Θείας Λειτουργίας. (…)
 Συνεπώς όσο καιρό θα υπάρχουν άνθρωποι που θα ζητούν τη μετάνοια και τη Θεία Κοινωνία, ο σατανάς δεν θα έχει δύναμη. Τον εμποδίζει η δύναμη του Θεού.
Αλλά, αφ’ ότου σκοτεινιάσει υπερβολικά ο νους των ανθρώπων, ώστε να αρνούνται με τη θέλησή τους τη Θεία Λειτουργία, λόγω της απιστίας τους, τις ημέρες εκείνες θα καταπαύσει να τελείται η θυσία αυτή και θ’ αρχίσει το “βδέλυγμα της ερημώσεως”».

Γέροντος Αρσενίου Μπόκα, Βίος, Λόγοι, Νουθεσίες  εκδ. Ορθόδοξος Κυψέλη, Θεσσαλονίκη 2004.

Πιστοί απ'όλη την Ελλάδα ζητούν να προσκυνήσουν την ματωμένη εικόνα της Αγίας Ειρήνης στη Σάμο!

Αγία Ειρήνη
Ανακοίνωση Ιεράς Μητροπόλεως

Απίστευτη ανταπόκριση από πιστούς σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο είχε η είδηση της ματωμένης εικόνας που βρίσκεται στην εκκλησία της Αγίας Ειρήνης στο Βαθύ της Σάμου!
Πάνω από 10.000 αναγνώστες έχουν διαβάσει το άρθρο της εφημερίδας μας ενώ εκατοντάδες μας έχουν τηλεφωνήσει για να μάθουν περισσότερες πληροφορίες!
Μιλώντας με τους υπευθύνους του Συνδέσμου Φίλων Αστυνομίας Σάμου (ο Σύνδεσμος έχει χτίσει την εκκλησία) αλλά και της Μητροπόλεως Σάμου αποσαφηνίστηκε, ότι η εικόνα δεν είναι της Παναγίας, αλλά πρόκειται για την πρωτότυπη εικόνα της Αγίας Ειρήνης που βρίσκεται εκεί από το 1970, όταν έγιναν και τα θυρανοίξια της εκκλησίας!
Όπως μας ανέφεραν πηγές της Μητρόπολης για το φαινόμενο αυτό ειδοποιήθηκαν από τον περασμένο Μαΐο, όπου και το παρακολουθούν στενά μέχρι να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει αυτό! Από την άλλη από τον Σύνδεσμο Φίλων Αστυνομίας Σάμου μας ενημέρωσαν πως το φαινόμενο παρατήρησαν ότι ξεκίνησε τον περασμένο Νοέμβριο όταν και κύλησε στο δεξί μάτι της εικόνας της Αγίας Ειρήνης ένα ματωμένο δάκρυ!!!
Τρεις (3) μήνες μετά, τον Φεβρουάριο του 2015 παρατήρησαν ότι έχει κυλήσει άλλο ένα δάκρυ στο αριστερό μάτι της Αγίας και τον περασμένο Μαΐο από το δεξί και πάλι μάτι φανερά πια κύλησε περισσότερο υγρό που δείχνει σαν αίμα!
Τότε εντυπωσιασμένοι ενημέρωσαν την Μητρόπολη και 2,5 περίπου μήνες παρακολουθούν το γεγονός!
Όπως μας αναφέρθηκε λόγω της μεγάλης κινητοποίησης πιστών από πολλά μέρη της Ελλάδας αλλά και της Σάμου, την επόμενη εβδομάδα πιθανότατα, θα βγει επίσημη ανακοίνωση για τις ώρες και τις ημέρες που θα είναι ανοιχτή η εκκλησία, ώστε να μπορούν να προσκυνήσουν την ιερή εικόνα...
Η Μητρόπολη πάντως εξακολουθεί και επιμένει στην πρώτη ανακοίνωση που έχει βγάλει, ζητώντας ακόμη να υπάρξει σιγή για το θέμα...


Γέρων Παΐσιος - Ο κόσμος θέλει να αμαρτάνει και θέλει τον Θεό καλό…

Οι απομακρυσμένοι άνθρωποι από τον Θεό πάντα απαρηγόρητοι βρίσκονται και διπλά βασανίζονται. Όποιος δεν πιστεύει στον Θεό και στην μέλλουσα ζωή, εκτός που μένει απαρηγόρητος, καταδικάζει και την ψυχή του αιώνια.
Σε όποιο αφεντικό δουλεύεις, από αυτό θα πληρωθής. Αν δουλεύης στο μαύρο αφεντικό, σου κάνει τη ζωή μαύρη από εδώ. Αν δουλεύης στην αμαρτία, θα πληρωθής από τον διάβολο.
Αν εργάζεσαι την αρετή, θα πληρωθής από τον Χριστό. Και όσο εργάζεσαι στον Χριστό, τόσο θα λαμπικάρεσαι, θα αγάλλεσαι. Αλλά εμείς λέμε: “Χαμένο τόχουμε να εργασθούμε στον Χριστό;”
Μα είναι φοβερό! Να μην αναγνωρίζουμε την θυσία του Χριστού για τον άνθρωπο! Σταυρώθηκε ο Χριστός, για να μας λυτρώση από την αμαρτία, για να εξαγνισθή όλο το ανθρώπινο γένος. Τι έκανε ο Χριστός για μας; Τι κάνουμε εμείς για τον Χριστό;
Ο κόσμος θέλη να αμαρτάνη και θέλει τον Θεό καλό. Αυτός να μας συγχωράη και εμείς να αμαρτάνουμε. Εμείς δηλαδή να κάνουμε ό,τι θέλουμε και Εκείνος να μας συγχωράη. Να μας συγχωράη συνέχεια και εμείς το βιολί μας. Οι άνθρωποι δεν πιστεύουν, γι’ αυτό ορμούν στην αμαρτία. Όλο το κακό από ΄κει ξεκινάει, από την απιστία. Δεν πιστεύουν στην άλλη ζωή, οπότε δεν υπολογίζουν τίποτε. Αδικούν, εγκαταλείπουν τα παιδιά τους… Γίνονται πράγματα… σοβαρές αμαρτίες.
Ούτε οι Άγιοι Πατέρες έχουν προβλέψει τέτοιες αμαρτίες στους Ιερούς Κανόνες – όπως για τα Σόδομα και Γόμορρα είχε πει ο Θεός: “Δεν πιστεύω να γίνονται τέτοιες αμαρτίες, να πάω να δω!”.
Αν δεν μετανοήσουν οι άνθρωποι, αν δεν επιστρέψουν στον Θεό, χάνουν την αιώνια ζωή. Πρέπει να βοηθηθή ο άνθρωπος, να νιώση το βαθύτερο νόημα της ζωής, να συνέλθη, για να νιώση την θεία παρηγοριά. Σκοπός είναι να ανεβή πνευματικά ο άνθρωπος, όχι απλώς να μην αμαρτάνη.

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΛΟΓΟΙ Α’-
ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ

Πηγή: http://hellas-orthodoxy.blogspot.gr/

Ένα που καθόταν στο χέρι του (Από τον βίο του Οσίου Παϊσίου)

Μαρτυρία μοναχού Αλυπίου Αγιαννανίτου:
«Γνώριζα τον Γέροντα από την ηλικία των δεκαπέντε ετών. Με την χάρη του Θεού έγινα μοναχός στην Ι. Μ. Κουτλουμουσίου. Πήγαινα και τον έβλεπα κάθε μέρα. Άκουγα για τα θαύματά του και μου είχε γεννηθή η επιθυμία να δώ ένα θαύμα του. Για ένα μήνα περίπου είχα αυτόν τον λογισμό.
»Ένα χειμωνιάτικο πρωινό, αρχές Νοεμβρίου, πήγα να τον δώ και τον βρήκα να πλένη τα χέρια του έξω στο βαρελάκι. Ήταν μόνος.
 Άνοιξε και μου είπε να περιμένω. Πήρε πίσω από το βαρέλι ένα αλουμινόχαρτο, όπου μέσα είχε ψίχουλα το άνοιξε και κοίταξε προς τον ουρανό. Ενώ χαρακτηριστικά δεν υπήρχε κανένα πουλί, αμέσως μαζεύτηκαν σμήνη πουλιών. Που βρέθηκαν ξαφνικά τόσα πουλιά! Άλλα κάθονταν στο κεφάλι του, άλλα στους ώμους και στα χέρια του και αυτός τα τάϊζε. Βλέποντας αυτό το θέαμα με κατέλαβε αμηχανία, χτυπούσε γρήγορα η καρδιά μου από συγκίνηση και γελούσα αμήχανα.
Ο Γέροντας χαμογελώντας έλεγε στα πουλιά: “Πάτε και σ’ αυτόν”. Τα μιλούσε σαν νάταν άνθρωποι. Ένα που καθόταν στο χέρι του του έλεγε: “Πήγαινε και σ’ αυτόν, δικός μας είναι”.
»Αυτό διήρκεσε δύο λεπτά περίπου. Σε μια στιγμή ο Γέροντας δίπλωσε το αλουμινόχαρτο και τα πουλιά εξαφανίστηκαν. Ήμουν σαστισμένος και τον κοίταζα. “Πήγαινε τώρα”, μου είπε».
«Βίος Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου», του μακαριστού ιερομονάχου Ισαάκ, (σελ. 549-552)


Αμαρτία και μετάνοια! Τά έκ προθέσεως σφάλματα.

Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Νά προσέξουμε πολύ τά έκ προθέσεως σφάλματα, γιατί αυτό πού θά εξετάση ό Θεός είναι ή πρόθεση μας. Τά σφάλματα πού κάνουμε από απροσεξία είναι ελαφρότερα. Μερικές αμαρτίες είναι αμαρτίες, αλλά έχουν καί ελαφρυντικά.
Ύστερα, όταν σφάλουμε χωρίς νά τό θέλουμε, ό Θεός οικονομάει έτσι τά πράγματα, ώστε νά χρησιμοποιηθή τό σφάλμα μας γιά καλό. Δηλαδή, όχι ότι έπρεπε νά σφάλουμε, γιά νά γίνη αυτό τό καλό, άλλα αφού σφάλαμε χωρίς νά τό Θέλουμε, ό Θεός αξιοποιεί τό σφάλμα μας και βγαίνει καλό. Όταν όμως κάνουμε ένα σφάλμα εν γνώσει μας και έπειτα μετανοιώσουμε, νά ευχηθούμε νά μη γίνη κακό άπό τις συνέπειες του σφάλματος μας.
- Γέροντα, εκείνος ό μοναχός πού αναφέρει ό Ευεργετινός ότι δέκα χρόνια έπεφτε σε κάποια αμαρτία κάθε μέρα, άλλα και κάθε μέρα μετανοούσε, πώς σώθηκε;
- Εκείνος ήταν κατά κάποιον τρόπο κυριευμένος, αιχμαλωτισμένος από την αμαρτία. Δεν είχε κακή διάθεση, άλλα δέν είχε βοηθηθή, σπρώχτηκε στό κακό, γι' αυτό δικαιούτο τήν θεία βοήθεια. Πάλευε, πονούσε, είχε μετάνοια ειλικρινή, και ό Θεός τελικά τόν έσωσε.
Βλέπεις, ένας μπορεί νά έχη καλή διάθεση, αν όμως δέν βοηθηθή από μικρός και παρασυρθή στό κακό, είναι δύσκολο μετά νά σηκωθή.
Κάνει μιά προσπάθεια, πάλι πέφτει, πάλι σηκώνεται, παλεύει δηλαδή. Ό Θεός αυτόν τόν άνθρωπο δέν θά τόν αφήση, γιατί ό καημένος κάνει τήν μικρή του προσπάθεια, ζητάει καί τήν θεία βοήθεια και δέν αμαρτάνει έν ψυχρώ.
Κάποιος λ.χ. ξεκινάει νά πάη κάπου, χωρίς νά έχη σκοπό νά αμαρτήση, άλλα πηγαίνοντας του συμβαίνει ένας πειρασμός καί πέφτει σέ κάποια αμαρτία. Μετανοεί, κάνει μιά προσπάθεια, του στήνουν πάλι μιά παγίδα καί, ενώ δέν έχει διάθεση νά κάνη κάτι κακό, ό καημένος ξαναπέφτει καί πάλι μετανοεί. Αυτός έχει ελαφρυντικά, γιατί δέν θέλει νά κάνη τό κακό, άλλα παρασύρεται στό κακό καί ύστερα μετανοεί.
Όποιος όμως λέει: «γιά νά πετύχω εκείνο, πρέπει νά κάνω αυτήν τήν αδικία, γιά νά πετύχω τό άλλο, πρέπει νά κάνω εκείνη τήν πονηριά» κ.λπ., αυτός αμαρτάνει εσκεμμένως καί έν γνώσει του. Καταστρώνει δηλαδή τό αμαρτωλό του σχέδιο και βάζει πρόγραμμα μέ τον διάβολο τί αμαρτία θά κάνη. Αυτό είναι πολύ κακό, επειδή είναι προμελετημένο.
Δέν είναι ότι πέφτει σέ πειρασμό, άλλα ξεκινάει να κάνη κάτι μαζί μέ τον πειρασμό. Ένας τέτοιος άνθρωπος δέν πρόκειται ποτέ νά βοηθηθή, γιατί δέν δικαιούται την θεία βοήθεια, και τελικά πεθαίνει αμετανόητος. Άλλα και όσοι λένε ότι θά μετανοιώσουν, όταν γεράσουν, πώς είναι σίγουροι ότι θά προλάβουν νά μετανοιώσουν και δέν θά πάνε από αιφνίδιο θάνατο;
Έλεγε κάποιος εργολάβος: «όταν γεράσω, θά πάω στά Ιεροσόλυμα, θά βαπτισθώ στον Ιορδάνη ποταμό, οπότε θά εξαλειφθούν όλες οι αμαρτίες μου», και συνέχιζε νά ζή αμαρτωλά.
Τελικά, όταν πλέον δέν είχε άλλο κουράγιο, ίσα-ίσα πού μόλις περπατούσε, αποφάσισε νά πάη. Λέει σέ έναν μάστορα του: «Μάστορα, αποφάσισα νά πάω στά Ιεροσόλυμα, γιά νά βαπτισθώ στον Ιορδάνη ποταμό». «Ά, αφεντικό, τού λέει εκείνος, άν είσαι καθαρός, θά πάς, αν δέν είσαι καθαρός, στον δρόμο θά μείνης!».
Λές και προφήτευσε! Μόλις πήγε στην Αθήνα νά βγάλη τά χαρτιά του, πέθανε! Τού πήραν όλα τά χρήματα οί άλλοι, τον πήγαν σέ ένα γραφείο κηδειών και από εκεί τον έστειλαν μέ το φέρετρο πίσω στον τόπο του.
Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου


Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης: Να βάζουμε ερωτηματικά στους λογισμούς υπόνοιας.

– Γέροντα, τί βοηθάει να διώχνω τους λογισμούς υπόνοιας;
– Όλα είναι  πάντα  έτσι,  όπως  τά  βλέπεις;  Να  βάζης  πάντα  ενα  ερωτηματικό  σέ  κάθε λογισμό  σου,  μιά πού όλα  τά  βλέπεις συνήθως αριστερά, καθώς επίσης  και άπό κανέναν καλό  λογισμό  γιά  τους  άλλους,  γιά  νά  μην  άμαρτάνης  με  τις  κρίσεις  σου.  Αν  βάζης  δύο ερωτηματικά, είναι πιο καλά. Αν βάζης τρία, είναι ακόμη καλύτερα. Έτσι κι εσύ ειρηνεύεις και ωφελείσαι,  άλλα  και  τον  άλλον  ωφελείς.  Αλλιώς,  μέ  τον  αριστερό  λογισμό  νευριάζεις, ταράζεσαι  και  στενοχωριέσαι,  οπότε  βλάπτεσαι  πνευματικά.
Όταν άντιμετωπίζης  ό,τι βλέπεις  μέ  καλούς  λογισμούς,  μετά  άπό  λίγο  καιρό  θά  δής  ότι  όλα  ήταν  πράγματι  έτσι, όπως  τά  είδες  μέ  καλούς  λογισμούς.  Θά  σοϋ  πώ  ενα  περιστατικό,  γιά  νά  δής  τί  κάνει  ό αριστερός  λογισμός.  Μιά  μέρα  ήρθε  στο  Καλύβι  ένας  μοναχός  και  μου  λέει:  Ό  Γέρο-Χαράλαμπος είναι μάγος έκανε μαγικά. Τί λές, μωρέ χαμένε; Δεν ντρέπεσαι;, του λέω. Ναι, μου λέει,  τόν  είδα  μια  νύχτα  με  φεγγάρι  πού έκανε  «μ,  μ,  μμμ…»  και  έχυνε  μέ  μια νταμιτζάνα  κάτι  μέσα  στα  κλαδιά.  Πάω  μια  μέρα  και  βρίσκω  τόν  Γέρο-Χαράλαμπο.  ¨Τί γίνεται, Γέρο-Χαράλαμπε; του λέω. Πώς τα περνάς; Τί κάνεις; Κάποιος σέ είδε πού ερριχνες εκεί μέσα στα βάτα κάτι μέ μια νταμιτζάνα και έκανες «μ, μ, μμμ…». ¨Ήταν κάτι κρίνα μέσα στά  ρουμάνια,  μου  λέει,  και  πήγα  νά  τά  ποτίσω. Έλεγα  «Χαίρε,  Νύμφη  ανύμφευτε!»-και ερριχνα  λίγο  νερό  στο  ένα  κρίνο  «Χαίρε,  Νύμφη  άνύμφευτε!»  και  ερριχνα  λίγο  νερό  στο άλλο…  Γέμιζα  πάλι  την  νταμιτζάνα,  ξαναέρριχνα.  Βλέπεις;  Και  ό  άλλος  τόν  πέρασε  για μάγο!
Βλέπω,  μερικοί  κοσμικοί  τί  καλούς  λογισμούς  πού  έχουν!  Ένώ  άλλοι,  οι  καημένοι, πόσο  βασανίζονται  μέ  πράγματα  πού  ούτε  καν  υπάρχουν,  άλλα  ούτε  και  ό  πειρασμός θά μπορούσε νά τά σκεφθή! Μιά φορά, όταν έβρεξε  μετά  άπό  μεγάλη  ανομβρία,  ένιωσα  τέτοια ευγνωμοσύνη  στον  Θεό,  πού  καθόμουν  μέσα  στο  Καλύβι  και  έλεγα  συνέχεια:  ¨Σ'ευχαριστώ έκατομμύρια-δισεκατομμύρια φορές, Θεέ μου. Έξω, χωρίς νά το ξέρω, ήταν ένας κοσμικός και  μέ  άκουσε.  Όταν  μέ  είδε  μετά,  μοϋ  είπε:  Πάτερ,  σκανδαλίσθηκα.  Άκουσα νά  λές «έκατομμύρια-δισεκατομμύρια» και είπα «τί είναι αυτά πού λέει ό πατήρ Παΐσιος;». Τί νά του  έλεγα;  Έγώ  εννοούσα  ευχαριστίες  στον  Θεό  γιά  την  βροχή,  και  αυτός  νόμιζε  ότι μετρούσα χρήματα. Και αν ήταν κανένας άλλος, θά μπορούσε νά έρθη νά μέ ληστέψη το βράδυ, νά μου δώση και ενα γερό ξύλο, και τελικά δεν θά έβρισκε τίποτε. Μιά άλλη φορά είχε έρθει κάποιος πού είχε άρρωστο παιδί. Τόν πήρα νά τόν δω μέσα στο εκκλησάκι. Όταν άκουσα το πρόβλημα του, τού είπα, γιά νά τόν βοηθήσω: Κάτι πρέπει νά κάνης κι έσύ, γιά νά βοηθηθή το παιδί  σου.  Μετάνοιες  δεν  κάνεις, νηστεία  δεν  κάνεις,  χρήματα  δέν  έχεις,  για  να  κάνης ελεημοσύνες,  πές  στον  Θεό:  «Θεέ  μου,  δέν  έχω  κανένα  καλό  να  θυσιάσω  για  την  υγεία  του παιδιού  μου, θά προσπαθήσω τουλάχιστον νά κόψω το τσιγάρο». Ό καημένος συγκινήθηκε και μου  υποσχέθηκε  πώς  θά  το  κάνη.  Πήγα  νά  του  ανοίξω  τήν  πόρτα,  γιά  νά  φύγη,  και  εκείνος άφησε το τσακμάκι και τά τσιγάρα μέσα στο εκκλησάκι, κάτω από τήν εικόνα του Χριστού. Έγώ δέν το πρόσεξα. Μετά από αυτόν μπήκε ένας νεαρός στο εκκλησάκι, κάτι ήθελε  νά  μου πή, και ύστερα βγήκε  έξω  και  κάπνιζε.  Τού  λέω:  Παλληκάρι,  δέν  κάνει  νά  καπνίζης  εδώ.  Πήγαινε  λίγο  πιο πέρα. Μέσα στην εκκλησία επιτρέπεται νά καπνίζης;, μου λέει. Αυτός είχε δει το πακέτο μέ το τσακμάκι πού είχε αφήσει ο πατέρας του άρρωστου παιδιού και έβαλε λογισμό ότι καπνίζω. Τον άφησα νά φύγη μέ τον λογισμό του. Καλά, και αν κάπνιζα, και μέσα στην εκκλησία θά κάπνιζα;
Βλέπετε τί είναι ό λογισμός;
– Γέροντα, ή υπόνοια, ή καχυποψία, πόση ζημιά μπορεί νά κάνη στην ψυχή;
– Ανάλογα μέ τήν υπόνοια είναι και ή ζημιά. Ή καχυποψία φέρνει καχεξία.
– Πώς θεραπεύεται;
– Μέ καλούς λογισμούς.
– Γέροντα, άν δη ό άνθρωπος ότι πέφτει εξω μιά φορά, αυτό δέν τον βοηθάει;
– Άν πέση μιά φορά εξω, τέλος πάντων άν πέση όμως δυό φορές, θά σακατευθη. Θέλει προσοχή,  γιατί  και  ένα τοις  χιλίοις  νά  μήν  είναι  τά  πράγματα  έτσι όπως τά  σκεφθήκαμε, κολαζόμαστε.  Όταν  ήμουν  στο  Κοινόβιο,  μιά  φορά  τήν  Μεγάλη  Σαρακοστή  ένα  γεροντάκι,  ό Γέρο-Δωρόθεος, τηγάνιζε κολοκυθάκια. Τον είδε ένας αδελφός τήν ώρα πού τά έβαζε στο τηγάνι και έρχεται και μου λέει: Νά δής, ό Γέρο-Δωρόθεος τηγανίζει κάτι μπαρμπούνια τόσο μεγάλα! Μά, του λέω, ό Γέρο-Δωρόθεος, Μεγάλη Σαρακοστή, δεν είναι δυνατόν νά τηγανίζη μπαρμπούνια. Ναι,  μου  λέει,  τά  είδα  με  τά  μάτια  μου,  κάτι  μπαρμπούνια  τόσα!.  Ό  Γέρο-Δωρόθεος  είχε  έρθει  δεκαπέντε  χρόνων  στο  Άγιον  Όρος  και  ήταν  σάν  μάνα.  Αν  έβλεπε κανένα καλογέρι λίγο φιλάσθενο, έλα εδώ,  του έλεγε, έχω ένα  μυστικό  νά σου πω, καί του  έδινε  λίγο  ταχίνι  μέ  κοπανισμένα  καρύδια  ή  κάτι  άλλο.  Καί  τά  γεροντάκια  τά οικονομούσε ανάλογα. Πάω μετά στον Γέρο-Δωρόθεο καί τί νά δω; Κολοκυθάκια τηγάνιζε γιά το νοσοκομείο!
– Καί αν, Γέροντα, ένας λογισμός υπόνοιας γιά κάποιον βγή αληθινός;
– Καί αν μιά φορά βγή αληθινός ένας τέτοιος λογισμός, σημαίνει οτι κάθε φορά θά είναι αληθινοί  τέτοιοι  λογισμοί;  Ύστερα  που  ξέρεις  άν  ό  Θεός επέτρεψε  νά  βγή αληθινός  εκείνος  ό λογισμός, γιά νά δώση πνευματικές εξετάσεις ό άλλος στην ταπείνωση;
Βέβαια χρειάζεται νά προσεχή κανείς νά μή δίνη καί ό ίδιος αφορμές, ώστε ό άλλος νά βγάζη  λανθασμένα συμπεράσματα.  Γιά  νά  βάλη  λ.χ.  κάποιος  έναν  αριστερό λογισμό  γιά  σένα, μπορεί ό ίδιος νά έχη εμπάθεια, άλλα κι εσύ μπορεί νά έδωσες αφορμή. Αν, παρόλο πού εσύ πρόσεξες, ό άλλος σκεφθή κάτι εις βάρος σου, τότε νά δοξάσης τον Θεό καί νά εύχηθής γιά εκείνον.

από το βιβλίο: Πνευματικός Αγώνας Γ'

Ι.Μ.Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Σουρωτής

Έναυσμα για προσευχή !

Όσα συμβαίνουν γύρω μας ας γίνουν έναυσμα για προσευχή ...
Μονάχα αυτό το όπλο μας απομένει ...
Όλα τα άλλα γκρεμίστηκαν ...
 Καλή δύναμη σε όλους !
« Μεθ΄ ημών Ο Θεός !  »


Την υγείαν σου να την αναθέτης εις τον Θεόν.

Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας
Εάν κάτι το επιβάλλη η ασθένεια ή ο ιατρός, να το παίρνης με την ελπίδα ότι ο Θεός δι’ αυτών θα συντελέση να γίνη εκείνο, που θέλει Αυτός να γίνη, χωρίς βέβαια η αυταπάρνησις να μας οδηγήση εις την αυτοκτονίαν, ούτε η περιποίησις εις την φιλαυτίαν, αλλά την μέσην οδόν να βαδίσωμεν, δηλαδή να κάμνωμεν το επιβαλλόμενον με πίστιν, δια να μη μας λογισθή αυτοκτονία.
Το αν θα γίνω καλά με το μέσον που μεταχειρίσθηκα, αυτό το αφήνω με πίστιν εις τον Θεόν. Έχε, παιδί μου, υπομονήν εις όλα σου τα παθήματα.
Η ασθένεια, όταν την υπομένωμεν, έχει πάρα πολύ το κέρδος εις την ψυχήν, αρκεί να κατηγορής τον εαυτόν σου, διότι κυρίως δια τας αμαρτίας μας υποφέρομεν και κατά το πλείστον δια την υπερηφάνειαν της καρδίας μας.
Πατρικαί Νουθεσίαι (B΄ Περί Ασθενειών).

Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης: “Ο μικρός Δαβίδ και το Γιακωβάκι”.


Σάββατο πρωί, μετά την Θεία Λειτουργία, καθόμαστε στο Αρχονταρίκι με τον Γέροντα και άλλους προσκυνητές. Τα άλλα μέλη της ομάδος μας είχαν ξεκινήσει με τα πόδια για την σκήτη του Οσίου Δαβίδ. Διαδρομή μιας περίπου ώρας σε δασικό χωματόδρομο, μέσα σε θαυμάσια δασική έκταση και θέα προς τον Β. Ευβοϊκό και ένα ψηλό βουνό με πυκνό και καταπράσινο πευκοδάσος. Και ενδιάμεσα ένα μικρό, αλλά γραφικό ρυάκι.
Έξω στην αυλή του Μοναστηρίου μερικά μικρά παιδιά, ηλικίας 5-8 ετών, έπαιζαν, έτρεχαν και μάλωναν: «Άντε ρε Δαβίδ, ζαβολιάρη. Θα το πούμε στη μάνα σου, δεν θα σε ξαναπαίξομε». «Εσύ είσαι ζαβολιάρης βρε Γιακωβάκι, πού μου πήρες και την μπάλα μου. Θαρρείς πώς θα σου την χαρίσω».
Εγώ άκουγα από μέσα. Τότε μου εγεννήθη η περιέργεια και ρώτησα τον π. Ιάκωβο: «Γέροντα, ποιά είναι αυτά τα μικρά παιδιά, ο Δαβίδ και το Γιακωβάκι και πώς τα ονόμασαν έτσι;» Κι εκείνος μου διηγήθηκε το εξής: Σε μια πόλη της Ευβοίας ζούσε ένα ανδρόγυνο, πού ήταν και οι δύο εκπαιδευτικοί. Καλοί άνθρωποι και ευσεβείς χριστιανοί. Είχαν και οικονομική ευχέρεια, αλλά δέκα χρόνια παντρεμένοι, δεν απέκτησαν παιδί. Πήγαν σε γιατρούς-γυναικολόγους της Αθήνας, σε μαμές και πρακτικές νοσοκόμες, αλλά τίποτε. Παιδί δεν έκαναν, και το είχαν μεγάλο καημό. Τότε κάποιος ευσεβής Χριστιανός, φίλος της Μονής, τους είπε: Δεν πάτε και στον Όσιο Δαβίδ 

να σταυρώσει ο Γέροντας την κ. Μαρία με την Τιμία Κάρα του Οσίου, ίσως μείνει έγκυος, όπως συνέβη σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Πράγματι ήρθε η κ. Μαρία, προσευχήθηκε, παρακάλεσε τον Όσιο Δαβίδ με δάκρυα να της δώσει ένα παιδάκι και υπεσχέθη ότι εάν γεννήσει αγόρι θα του δώσει το όνομα του (Οσίου). Σε λίγο καιρό έμεινε έγκυος η κ. Μαρία, γέννησε ένα αγοράκι και το έβγαλαν Δαβίδ. Κι έρχονται κάθε τόσο να ευχαριστήσουν τον Όσιο.
Και το Γιακωβάκι πατέρα Ιάκωβε τί είναι;
Παρόμοια περίπτωση είναι και το Γιακωβάκι!!
Έχοντας υπόψη μου τις δηλώσεις αυτές του Γέροντα και τα γεγονότα τα οποία τις επιβεβαίωναν, συνέστησα σε ένα συγγενικό μου πρόσωπο, εξ αγχιστείας, του οποίου η αδελφή είναι εκπαιδευτικός. Κι αυτή παντρεμένη με εκπαιδευτικό από 10ετίας, χωρίς μέχρι τότε να αποκτήσουν παιδί, να κάνει ο,τι και η μητέρα του Δαβίδ και του μικρού Γιάκωβου. Να παρακαλέσουν δηλαδή τον Όσιο Δαβίδ να τους βοηθήσει, αφού προηγουμένως εξαντλήσουν όλα τα μέσα της ιατρικής επιστήμης. Μου απάντησε, πώς δεν άφησαν φημισμένο καθηγητή-γυναικολόγο που να μην ζητήσουν την βοήθεια του, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Γι’ αυτό στη συνέχεια έκαναν προσκύνημα στον όσιο Δαβίδ και ζήτησαν την βοήθειά του και την βοήθεια του νέου Ηγουμένου πατρός Κυρίλλου. Αυτό προ 10ετίας. Και σήμερα το ανδρόγυνο των καθηγητών έχει τρία παιδιά, τον Παν. 8 ετών, την Ελ. και τον Β. 5 ετών (δίδυμα). Είναι δε μια πανευτυχής χριστιανική οικογένεια. Έτσι είχε δίκιο ο Γέροντας Ιάκωβος, όταν έλεγε ότι η Θεία Χάρις τα άσθενή θεραπεύει και τα ελλείποντα αναπληροί.
“Ο πατήρ Ιάκωβος Τσαλίκης όπως τον γνώρισα” Δημητρίου Άλεξ. Τζούμα.


TO ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΣΕ ΑΤΕΚΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ... ΟΤΑΝ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΣΕ ΕΠΙ ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΠΑΙΔΙ!

Σεβαστέ μου πάτερ, τα σέβη μου.
Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να καταθέσω σε αυτό το χαρτί, το μεγάλο θαύμα που έκαναν οι Αρχάγγελοι στην οικογένεια του γιού μου.
Είμαι πρεσβυτέρα. Ο σύζυγός μου π. Σάββας και εγώ μένουμε στην Κύπρο, στα Κουκκλιανά Πάφου. Ο γιος μου, αξιωματικός του Κυπριακού Στρατού, είναι παντρεμένος με μια πολύ καλή κοπέλα 7 χρόνια ,αλλά δυστυχώς δεν είχαν δει στα χρόνια αυτά ολοκληρωμένη την ευτυχία τους. Δεν είχαν αποκτήσει παιδί! Σε όλους τους γιατρούς πήγαν εκείνοι, σε όλους τους Αγίους πήγαμε εμείς να παρακαλέσουμε. Τίποτα! Δεν γνωρίζαμε καθόλου για τον Ταξιάρχη του Μανταμάδου, ώσπου φθάσαμε στη Μυτιλήνη με τον σύζυγό μου π. Σάββα ,για προσκύνηση στους νεοφανείς Αγίους Ραφαήλ, Νικόλαο και Ειρήνη. Εκεί μάθαμε για τους Ταξιάρχες.
Φθάσαμε το απόγευμα , με το λεωφορείο της γραμμής. Εκεί πληροφορηθήκαμε ότι το βράδυ θα τελεσθεί ιερά αγρυπνία προς τιμήν των Αρχαγγέλων. Το θεωρήσαμε σημαδιακό αυτό το γεγονός και παρ΄ όλο που τα πράγματα μας τα είχαμε αφήσει στο Μοναστήρι του Αγίου Ραφαήλ, μείναμε στην αγρυπνία. Θεέ μου, τι υπέροχα που ήταν! Φθάσαμε στον έβδομο ουρανό! Κόσμος πολύς, δεν μπορούσα να καθίσω μπροστά στην εικόνα και να προσευχηθώ, όπως θα ήθελα. Όμως έκανα υπομονή. Κάθισα σε μια γωνιά και προσευχόμουν νοερά ζητώντας τη μεσιτεία των Αρχαγγέλων.
Τελείωσε κοντά στα ξημερώματα η Θεία Λειτουργία και ο κόσμος σιγά-σιγά αραίωνε και έφευγαν με τα αυτοκίνητα στα χωριά τους. Εγώ δεν κινήθηκα από τη θέση μου. Περίμενα. Σε μια ώρα περίπου μετά από την απόλυση, ο χώρος ήταν σχεδόν ελεύθερος. Τότε κινήθηκα προς τα Άγια λείψανα, πρώτα που ήταν πάνω σε ένα τραπεζάκι στο μέσον του Ναού και αφού τα προσκύνησα γονάτισα μπροστά στην ανάγλυφη εικόνα του Ταξιάρχη. Εκεί άφησα όλη μου τη θέρμη της πίστης να συνομιλήσει η ψυχή μου με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ και άπλωσα τα χέρια μου να χρυσώσω τις ελπίδες μας στο έλεος του Θεού, δια πρεσβειών των Αρχαγγέλων.
Τα δάκρυα θόλωναν την όραση μου και έβλεπα θαρρείς , διάφορες λαμπιρίζουσες παραστάσεις όταν ,ω Θεέ μου! Νόμιζα ότι το πρόσωπο της εικόνας του Αρχαγγέλου μου χαμογελούσε και μου κούνησε το κεφάλι Του καταφατικά! Αυτό ήταν!
Αναλύθηκα , χωρίς να το θέλω, σε λυγμούς, λυγμούς χαράς, χαράς ελπίδας και ανακούφισης. Γονάτισα. Έβαλα το πρόσωπο μου μέσα στα δυο μου χέρια. Ακούμπησα στο κουβούκλιο της εικόνας και δεν έλεγα τίποτα άλλο, παρά ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ….
Φύγαμε από το ευλογημένο μας Νησί ξάλαφροι, θεωμένοι , χαρούμενοι. Φορτωμένοι χρυσές ελπίδες. Με την πρόγευση στη καρδιά της επερχόμενης ευτυχίας.
Πέρασε ένας χρόνος και ήταν η ίδια ημερομηνία που ήμασταν στο Μανταμάδο, όταν χτύπησε το τηλέφωνο στο σπίτι. Ήταν η νύφη μου. Το σήκωσα και τότε άκουσα την πιο θαυμάσια αναγγελία! «Μαμά περιμένω παιδί»!
-Δόξα σοι ο Θεός παιδί μου. Δόξα σοι ο Θεός.
Όταν αντάμωσα με το γιο μου του λέω: «Γιε μου, νομίζω ότι θα γίνεις πατέρας. Έχω όμως κάνει ένα τάμα και θα ήθελα να το κάνεις, όταν θα πραγματοποιηθεί το όνειρο μας και αποκτήσεις παιδί. Θα το κάνεις;»
-Αν μπορώ μητέρα, απάντησε εκείνος.
-Μπορείς, του είπα.
-Τότε σου το υπόσχομαι, μου απαντά.
-Ξέρω πόσο αγαπάς την στολή σου των Ευελπίδων, με την οποία ορκίστηκες και πήρες το σπαθί σου. Εγώ γνωρίζοντας την αγάπη σου αυτή υποσχέθηκα στους Ταξιάρχες ,όταν θα αποκτούσες παιδί, να τους ευχαριστήσεις δωρίζοντας κάτι που αγαπούσες πολύ, και εννοούσα τη στολή σου.
-Μάνα αυτή είναι ενθύμιο και πρέπει να μείνει στην οικογένειά μου, αλλά αφού την έταξες….. Να την καθαρίσεις και να την πάμε εκεί που την υποσχέθηκες.
Έπειτα θέλοντας να με πειράξει λέει:
-Μαμά, δεν νομίζω να έταξες και το παιδί μας;
-Όχι παιδί μου όχι. Να βγει γερό και να το χαιρόμαστε, κάτω από την προστασία των Αρχαγγέλων.
-Αμήν, μαμά, αμήν, μουρμούρισε χαμογελώντας.
Γέννησε η νύφη μου και έκανε καλή γέννα, μα δεν έκανε ένα αλλά τρία. Τρία χαριτωμένα και υγιέστατα παιδιά. Ένα αγόρι και δυο κορίτσια. Δοξασμένο το όνομα του Αγίου Θεού και των ενδόξων Αρχαγγέλων Του.
Σας παρακαλώ, πάτερ, γράψτε το στο περιοδικό σας να το διαβάζει ο κόσμος και να θεμελιώνεται η πίστη των ανθρώπων. Να πιστέψουν, πως όταν η προσευχή είναι αγνή και βγαίνει με θέρμη ψυχής, εισακούγεται από τον φιλεύσπλαχνο Θεό. Ο οποίος και ανταμείβει κατά το θέλημα μας.
Σας ευχαριστώ και σας φιλώ το χέρι με σεβασμό.
Κούκκλια Πάφου Κύπρου
(Από το περιοδικό "O ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ", Έτος 35ον,Αρ.φύλλου 202,ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2008)


Θεέ μου, δε ξέρω πώς ακόμα με ανέχεσαι...

Θεέ μου, δε ξέρω πώς ακόμα με ανέχεσαι. Πως; Δεν το χωράει ο νους μου...
Κι εσύ, υπέροχε Χριστέ μου; Πώς απαντάς στη δικιά μου αθλιότητα;
Κοιτάς τη βρωμιά μου και μου δίνεις μια ευκαιρία ακόμα.
Είναι μια τρέλα, Θεέ μου, η σχέση μαζί Σου!
Μια αφάνταστα τέλεια, υπέρλογη τρέλα!
Η ζωή μου είναι χάλια και, παρόλα αυτά, δέχεσαι να με συντροφεύεις στο ταξίδι μου... Ελέησέ με... Ελέησέ με....
Μόνο αυτό Σου ζητάω. Στο ταξίδι μου αυτό είσαι δίπλα μου.
Και το πιο τρελό στη πορεία αυτή είναι που οι πιο όμορφες στιγμές ανατέλλουν μέσα στις πιο μεγάλες δυσκολίες. Με τρελαίνει η αγάπη Σου, Θεέ μου...


Συγκλονίζει το μήνυμα Ιάπωνα Ορθόδοξου Ιερέα για την Ελλάδα. Αξίζει να το διαβάσετε!

"Ἁπό τήν ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα, μας ἔχετε δώσει τὸ φῶς"
Σε μήνυμά του από τη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου, ο ορθόδοξος Ιερέας Δημήτριος Τανάκα, ο οποίος έζησε στην Ελλάδα και σπούδασε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αναφέρεται στη χώρα μας με ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα, λέγοντας τα εξής:
"Ἀγαπητοί μου Ἑλληνες καὶ Ἑλληνίδες, ἀγωνιζόμενοι ἐν Χριστῶ μετά παρρησίας καὶ ὑπομονῆς. Ἡ γενναιοδωρία σας εἶναι τόσο μεγάλη καὶ ἀνεκτίμητη. Αὐτό γνωρίζω πολύ καλά ἀπὸ τὴ δική μου ἐμπειρία. Μετά μεγάλης ἀγάπης καὶ ἐλεημοσύνης, ἀποδέχθηκε όχι μόνο ἑμένα, ἀλλά καὶ ὅλους ὅσους ἔρχονται σὲ σάς, καλούς ή κακούς. Ποτέ δὲν παραπονέθηκε ἀκόμη καὶ ὅταν κάποιοι ξένοι ἔκαναν κάτι δυσάρεστο γιὰ ἑσάς. Αὐτό ὁφείλεται στὸ γεγονός ὅτι ξέρετε τὶ εἶναι ἡ δικαιοσύνη. Ἁπό τήν ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα, μας ἔχετε δώσει τὸ φῶς.
Ἡ Ἑλλάδα εἶναι τὸ φῶς τοῦ κόσμου ποὺ ἀποκαλύπτεται ἀπό τόν Θεό, τὸ ὁποίο εἶναι ἀπόρθητο ἀπό κανέναν. Εἶναι τὸ φῶς νὰ φωτίσει τόν κόσμο καὶ νὰ λάμψει τὶς ψυχές τῶν ἀνθρῶπων. Αὐτό γιατί ἠ Ἑλλάδα ἀναφέρεται καὶ γράφεται ὠς 希臘 στὰ Ἰαπωνικά: τὸ αἰώνιο φῶς τῆς ἐλπίδος. Τὸ φῶς αὐτό εἶναι τόσο λαμπρό καὶ φωτεινό, ποὺ κανείς δὲν μπορεῖ νὰ ξεφύγει ἀπό αὐτό, όπως αναφέρει το portnews.gr.
Ἄν κάποιος εἶναι πρόθυμος νὰ τὸ ἀποδεχθεῖ καὶ νὰ φωτιστεῖ ἀπό αὐτό, τὸ μυαλό καὶ ὁ νοῦς του, θὰ ἀνοίξει καὶ δεῖ τόν κόσμο, πραγματικό καὶ ἀληθινό κόσμο, μπροστά του. Αντίθετα, ἄν κάποιος εἶναι ἀπρόθυμος νὰ τὸ ἀποδεχθεῖ, θὰ ἐπιστρέψει στὸ σκοτάδι, ἀκόμα καὶ μὲ τὰ μάτια του ανοιχτά, ἀκριβῶς ὅπως ὁ Πλάτων περιγράφει στήν παραβολή τοῦ σπηλαίου. Ἐγώ ταπεινῶς πιστεύω καὶ θέλω νὰ εἶμαι ἕνας ἀπὸ τοὺς φωτισμένους καὶ αφυπνισμένους ἀπὸ τήν Ἑλλάδα καὶ τήν Ὀρθοδοξία.
Ἡ Ἰαπωνία εἶναι μακριά καὶ ἡ προσευχή μου εἶναι ταπεινή. Εἶμαι ἁμαρτωλός καὶ ἀνάξιος Θεοῦ δοῦλος, ἀλλά ὅμως δὲν ἔχω καμία ἀμφιβολία. Ἡ Ἑλλάδα ζεῖ διότι ὁ Χριστός, ἡ Παναγία καὶ οἱ Ἅγιοι πάντες εἶναι πάντα μαζί σας.
Κύριε καὶ Θεέ μου Χριστέ, παρακαλῶ νὰ ἀξιώσετε ἑμένα τόν ἁμαρτωλό καὶ ἀνάξιο νὰ Σᾶς ἐπικαλοῦμαι καὶ νὰ πῶ:
«Ἀναστήτω ὁ Θεός, καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ, καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν. Ἀμήν.»Η δύναμη της Μυστικής ΠροσευχήςΔιότι αυτό είναι κυρίως προσευχή, όταν ανεβαίνουν οι κραυγές προς το Θεό από το εσωτερικό της ψυχής. Και αυτό είναι γνώρισμα της βασανισμένης ψυχής, το να εκδηλώνει την προσευχή της με την προθυμία του νου και όχι με τον τόνο της φωνής.
Έτσι προσευχόταν και ο Μωυσής. Γι’ αυτό και, ενώ δεν έλεγε τίποτε με τα χείλη του, ο Θεός του είπε: «τι φωνάζεις προς εμένα;». Διότι οι άνθρωποι ακούν μόνο τη φωνή αυτή που βγαίνει από το στόμα, ο Θεός όμως πριν απ’ αυτήν ακούει τους ανθρώπους που κράζουν εσωτερικά. Συνεπώς είναι δυνατόν και χωρίς να φωνάζουμε, να εισακουόμαστε από το Θεό, και είναι επίσης δυνατό να προσευχόμαστε κατά νου με πολλή προσοχή ακόμη και όταν βαδίζουμε στην αγορά. Αλλά και όταν βρισκόμαστε μαζί με τους φίλους μας και ό,τι κι αν κάνουμε, μπορούμε με πολύ δυνατή φωνή να καλούμε το Θεό, με την εσωτερική φωνή εννοώ, και να μη τη φανερώνουμε σε κανένα από τους παρόντες.
Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου

Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΚΑΙ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥΌσιος Παΐσιος Αγιορείτης

Του Μητροπολίτη Μεσογαίας Νικολάου
Στόν π. Παΐσιο πήγα καί το 1976 με έναν συμφοιτητή μου. Καί τότε θυμάμαι την χάρη καί την γλύκα των λόγων του.
-Τί σπουδάζετε, παλληκάρια; μας ρώτησε.
-Φυσική, του απαντούμε.
-Καί οί δύο φυσικοί είστε;
“Ε, τότε πρέπει να μάθετε καί την φυσική της μεταφυσικής. Ξέρετε για την πνευματική διάσπαση του ατόμου; Όταν γνωρίσουμε τον εαυτό μας, όταν δηλαδή φθάσουμε σε αυτογνωσία, τότε γίνεται ή διάσπαση του ατόμου μας.
“Αν δεν ταπεινωθούμε ώστε να διασπάσουμε το άτομό μας, δέν θά βγεί η πνευματική ενέργεια πού χρειάζεται για να ξεπεράσουμε την βαρύτητα της φύσεώς μας. Μόνον έτσι, παλληκάρια, θά μπορέσουμε να διαγράψουμε πνευματική τροχιά.
Τι ωραίος αιφνιδιασμός! Μας μίλησε τήν γλώσσα μας με την γλώσσα του.
-“Η πνευματική ζωή είναι εύκολη, μας είπε. «Ο ζυγός μου χρηστός καί το φορτίον μου ελαφρόν εστί» (Ματθ. ια’ 30), λέγει ό Κύριος.
-Μα «στενή η πύλη καί τεθλιμμένη η οδός» (Ματθ. ζ’ 14), του αντιλέγει ο φίλος μου χαριτωμένα καί ευγενικά.
Τα ξίγγια, ευλογημένε, την κάνουν στενή. Πέταξε τα καί θα δεις πόσο εύκολα είναι τα πράγματα.
Η αγάπη μας πρέπει να είναι ίδια πρός όλους. Μόνο τότε είναι αγάπη Θεού. Αν αγαπούμε κάποιους περισσότερο καί άλλους λιγότερο, πρέπει να ύποψιασθούμε εγωισμό. Όσο ξεχνούμε τον εαυτό μας, τόσο αναγνωρίζουμε στην ζωή μας τίς εύλογίες του Θεού. Καί τί δεν μας δίνει ο πανάγαθος Θεός! (Τί ζεστά καί γλυκά πού το είπε αυτό το «πανάγαθος»!)

Για Μαθηματικά κι όχι μόνο...